-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | ALLAH PHÁN VỀ NABI MUSA (MOISE)!!! (Phần 2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
ALLAH PHÁN VỀ NABI MUSA (MOISE)!!! (Phần 2)
21.06.2008 13:40 - đã xem : 2395
_VIEWIMG
Bọn chúng đưa ra một cái hẹn.
Allah phán : « Nhưng bọn ta cũng có thể đưa ra pháp thuật tương tự để đối chọi với ngươi. Do đó, giữa bọn ta và nhà ngươi hãy hẹn gặp nhau tại một nơi đất bằng mà đôi bên (bọn ta cũng như ngươi) nhất định sẽ có cơ hội bằng nhau. » (Musa) đáp : « Cuộc hẹn của quý ngài sẽ nhằm vào Ngày Đại Hội và hãy cho dân chúng tụ tập vào lúc mặt trời lên cao khoảng một sào. » (S 20 : 58-59)

Vào ngày hẹn, cuộc chạm trán giữa Musa và những tên phù thủy của các thị trấn.

Allah phán : « (Các vị phù thuỷ) lên tiếng : « Hỡi Musa ! Hoặc ngươi ném (bửu bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trước ? » (Musa) đáp : « Quý vị ném xuống trước. » Do đó, họ ném bửu bối của họ xuống. Họ mà mắt dân chúng và làm cho dân khiếp đảm bởi vì họ đã đưa ra một trò ảo thuật ghê gớm. Nhưng TA (Allah) đã mặc khải cho Musa như sau : « Hãy ném chiếc Gậy (thần) của Ngươi xuống. » Nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ đã làm giả. Bởi thế, Sự Thật toàn thắng và những vật họ đã làm trở thành không kết quả. » (S 7 : 115-118)

Allah phán : « Bởi thế, khi các nhà phù thuỷ đến trình diện, Musa bảo họ : « Quý vị hãy ném xuống đất bất cứ bửu bối nào mà quý vị muốn ném. » Tiếp đó, khi họ ném xuống, Musa bảo : « Các thứ mà quý vị mang đến đều là trò yêu thuật. Chắc chắn Allah sẽ làm cho nó thành vô dụng và chắc chắn Allah không để cho việc làm của những kẻ thối nát được thành công. Và Allah đã chứng minh và thiết lập Chân Lí bằng Lời Phán của Ngài mặc dầu những kẻ tội lỗi ghét điều đó. » (S 10 : 80-82)

Allah phán : « Do đó, Pharaon lui về, bàn thảo kế hoạch rồi đến nơi hẹn. Musa bảo họ : « Quý ngài sắp mắc họa đến nơi rồi ! Chớ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quý ngài bằng một hình phạt. Và kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại. » Thế rồi, chúng bàn cãi với nhau về công việc của chúng và giấu kín cuộc mật nghị. Chúng bảo nhau : « Hai tên này quả thật là hai tên phù thuỷ, chúng muốn dùng pháp thuật của chúng để đuổi quý ngài ra khỏi xứ và xoá bỏ lối sống quý phái của quý ngài. Do đó, quý ngài hãy hợp đồng kế hoạch rồi đến nơi hẹn, và đi theo đội ngũ chỉnh tề. Ngày nay ai cao tay ấn, chắc chắn sẽ thắng cuộc. » Chúng bảo : « Hỡi Musa ! Hoặc ngươi ném (bửu bối) xuống (trước) hoặc bọn ta là người đầu tiên ném xuống ? » (Musa) đáp : « Không, quý ngài ném trước. » Và này ! Do pháp thuật của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy của chúng hiện hình trước mặt của Musa, giống như chúng cử động được. » Thấy thế, Musa đâm sợ trong lòng. TA phán (để trấn an Người) : « Chớ sợ ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn (bọn chúng). Và hãy ném bảo vật nơi tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà chúng đã làm ra. Quả thật, vật mà chúng đã làm chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không thành công dù y có đi đến đâu đi nữa. » (S 20 : 60-69)

Allah phán : « Do đó, những nhà phù thuỷ được triệu tập tại một nơi hẹn vào một ngày đã được công bố rõ. » (S 26 : 38)

Allah phán : « Musa bảo họ (các tên phù thuỷ) : « Quý vị hãy ném xuống bảo vật mà quý vị muốn ném ». Do đó, họ ném những sợi dây và những chiếc gậy của họ xuống và nói : « Nhờ quyền lực của Pharaon, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc. » Nhưng khi Musa ném chiếc gậy của Người xuống, tức thời nó nuốt mất những món vật giả mà (các tên phù thuỷ) đã làm giả. » (S 26 : 43-45)

Các bằng chứng đều chỉ cho thấy Nabi Musa (A) là một vị Sứ Giả, tất cả các nhà ảo thuật đều tin vào Nabi Musa (A).

Allah phán : « Cho nên họ thua cuộc và bị khinh thường. Và các tên phù thuỷ sụp xuống quỳ lạy (khuất phục). Họ thưa : « Chúng con tin nơi Rabb của vũ trụ. Rabb của Musa và Harun. » (S 7 : 119-122)

Allah phán : « Bởi thế, những tên phù thuỷ buông mình xuống phủ phục. Chúng thưa : « Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Rabb của Harun và Musa. » (S 20 : 70)

Allah phán : « Bởi thế, những tên phù thuỷ (khiếp sợ) sụp xuống quỳ lạy. Họ lên tiếng : « Chúng tôi tin tưởng Đấng Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ. Rabb của Musa và của Harun. » (S 26 :46-48).

Một số nhỏ những cận thần của Pharaon tin Musa một cách bí mật.

Allah phán : « Nhưng không ai tin nơi Musa ngoại trừ một số con cái của dân của Người vì lí do họ sợ Pharaon và những vị tù trưởng của y sẽ hành hạ họ. Và quả thật, Pharaon rất quyền thế trong lãnh thổ và y là một kẻ vượt quá mức tội ác. » (S 10 : 83)

Thấy vậy, Pharaon đe dọa các phù thủy không được đi theo đức tin của Nabi Musa (A).

Allah phán : « Pharaon bảo : « Các ngươi táo gan tin nơi Y (Musa) trước khi ta cho phép các ngươi hay sao ? Quả thật, đây là một mưu kế mà các ngươi thảo hoạch với nhau trong thành phố mục đích để trục xuất dân cư của nó đi nơi khác. Rồi đây, các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả của việc làm của các ngươi). Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái rồi chắc chắn ta sẽ cho đóng đinh tất cả bọn bây trên thập tự giá. » (S 7 : 123-124)

Allah phán : « (Pharaon) bảo : « Phải chăng các ngươi cả gan tin nơi Ngài (Allah) trước khi ta cho phép các ngươi hay sao ? Chính tên (Musa) này là lãnh tụ của các ngươi nên hắn đã dạy các ngươi pháp thuật ! Bởi thế, chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái ; và chắc chắn ta sẽ cho đóng đinh các ngươi trên thân cây chà là để cho các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghiêm khắc và lâu hơn. » (S 20 : 71)

Allah phán : « (Pharaon) bảo : « Các ngươi cả tin nơi Ngài (Allah) trước khi ta cho phép các ngươi hay sao ? Y (Musa) quả là tên đầu nậu của các ngươi ; Y đã dạy các ngươi pháp thuật ; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết hậu quả (về sự đồng lõa của các ngươi). Chắc chắn, ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cánh và ta sẽ cho đóng đinh các ngươi trên thập tự giá, tất cả, không sót một tên. » (S 26 : 49)

Tất cả những người mới theo đạo đều trả lời rằng họ sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách và không gì có thể bắt họ quay trở lại với niềm tin sai trái ban đầu.

Allah phán : « Họ thưa : « Bề nào chúng tôi cũng sẽ trở về với Rabb (Allah) của chúng tôi. Còn bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ vì chúng tôi tin nơi các Dấu Hiệu của Rabb của chúng tôi khi chúng đến với chúng tôi hay sao ? Lạy Rabb (Allah) của chúng tôi ! Xin Ngài xối lên chúng tôi sự kiên trì, nhẫn nại và bắt hồn chúng tôi như là tín đồ Muslim (phục mệnh của Ngài). » (S 7 : 125-126)

Allah phán : « (Các tên phù thuỷ) đáp : « Chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài quý hơn những Bằng Chứng rõ rệt đã đến cho chúng tôi và quý hơn Đấng đã sáng tạo ra chúng tôi. Thế ngài cứ quyết định làm điều gì ngài muốn làm ; thật sự, ngài chỉ có thể định đoạt điều liên quan đến đời sống trần tục này mà thôi ! Thật sự, chúng tôi đã tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về tội lỗi cuả chúng tôi và (về tội đã làm) những phù phép mà ngài (Pharaon) đã bắt ép chúng tôi làm. Bởi vì, Allah Ưu Việt và Vĩnh Cửu. » (S 20 : 72-73).

Allah phán : « Họ đồng thanh đáp : « (Chúng tôi) chẳng có gì thiệt cả. (Bởi vì) chúng tôi sẽ trở về gặp Rabb (Allah) của chúng tôi trở lại. Chúng tôi mong Rabb (Allah) của chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tôi về những lỗi lầm của chúng tôi bởi lẽ chúng tôi là những người tin tưởng đầu tiên. » (S 26 : 50-51)

Khi Pharaon thấy mọi người đều theo Musa và tin theo đạo của Musa. Pharaon quyết định giết tất cả những đứa bé trai sơ sinh.

Allah phán : « Các lãnh tụ trong đám thuộc hạ của Pharaon tâu : « Ngài sẽ để cho Musa và dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ và các thần linh của bệ hạ hay sao ? » (Pharaon) đáp : « Ta sẽ cho giết con trai của chúng và tha mạng cho các phụ nữ của chúng và thống trị bọn chúng. » (S 7 : 127)

Trước thử thách vô cùng to lớn này, Nabi Musa (A) kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào Allah.

Allah phán : « Musa bảo đám dân của Người : « Hãy xin Allah cứu giúp và kiên nhẫn chịu đựng bởi vì (tất cả) đất đai là của Allah. Ngài sẽ chỉ định người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài thừa hưởng nó. Và kết quả cuối cùng sẽ về tay của những người sợ Allah. » Họ thưa lại : « Trước và sau khi Thầy đến với chúng tôi, chúng tôi gặp toàn cảnh bị hành hạ và đàn áp. » (Musa) đáp : « Có lẽ vì thế mà Rabb của các ngươi sẽ tiêu diệt kẻ thù của các người và sẽ chỉ định các người kế tục họ trên trái đất và xem các người hành động như thế nào ? » (S 7 : 128-129).

Allah phán : « Và Musa bảo : « Này hỡi dân ta ! Nếu các người thực sự tin tưởng nơi Allah thì các người hãy phó thác cho Ngài nếu các người là những người Muslim (thần phục Ngài). » Bởi thế, họ thưa : « Chúng tôi phó thác cho Allah. Lạy Rabb của chúng tôi ! Xin Ngài đừng biến chúng tôi thành một phương tiện thử thách cho những kẻ làm ác.Và xin Ngài hãy lấy lòng Khoan Hồng của Ngài mà giải thoát chúng tôi ra khỏi đám người bất công này » (S 10 : 84-86)

Musa được mặc khải rằng Người và dân tộc của Người phải chạy trốn vào ban đêm.

Allah phán : « Và chắc chắn TA đã mặc khải cho Musa, phán : « Hãy dắt các bầy tôi của TA ra đi ban đêm và (dùng chiếc gậy) đánh xuống (biển) hầu dọn đường ráo khô cho họ băng qua biển (Hồng Hải). Ngươi chớ sợ (đám Pharaon) đuổi theo bắt cũng chớ lo sợ (chết chìm dưới nước). » (S 20 : 77)

Allah phán : « Và TA đã mặc khải cho Musa, phán : « Nhà ngươi hãy dắt bầy tôi cuả TA ra đi ban đêm. Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nã. » (S 26 : 52)

Nabi Musa (A) cầu xin Allah tiêu diệt Pharaon và quân đội của hắn. Allah chấp thuận lời cầu xin này.

Allah phán : « Và Musa (cầu nguyện) thưa : « Lạy Rabb của chúng tôi ! Ngài đã ban cho Pharaon và các tù trưởng của y sự huy hoàng và sự giàu sang ở đời này, bởi thế y đã dắt thiên hạ đi lạc khỏi Chính Đạo của Ngài. Lạy Rabb của chúng tôi ! Xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng và làm cho tấm lòng của chúng chai cứng lại. Do đó, chúng sẽ tiếp tục không tin cho đến lúc chúng sẽ chứng kiến hình phạt đau đớn (được dành cho chúng). » (Allah) phán : « Lời cầu xin của hai (anh em) nhà ngươi được (TA) chấp nhận. Do đó, hãy đứng thẳng thắn và chớ theo con đường của những kẻ không biết gì. » (S 10 : 88-89)

Ngay từ lúc mặt trời mọc, Pharaon và đội quân của hắn tiến hành cuộc rượt bắt.

Allah phán : « Pharaon và quân lính của y đuổi theo bắt họ đầy căm phẫn và hận thù. » (S 10 : 90)

Allah phán : « Sau đó, Pharaon cùng với lực lượng đuổi theo bắt họ » (S 20 : 78)

Allah phán : « Bởi thế, Pharaon phái những người loan tin đi khắp các thị trấn ; (Cáo thị) « Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ. Quả thật, chúng đã phạm tội khi quân chọc giận bọn ta. Nhưng tất cả bọn ta đã cảnh giác trước. » (S 26 : 53-56)

Allah phán : « Rồi chúng đuổi theo bắt họ (đám dân của Israel) vào lúc hừng đông. » (S 26 : 60)

Khi dân tộc của Musa chạy trốn tới trước bờ biển thì quân đội của Pharaon đuổi kịp rất gần họ. Tất cả bọn họ đều tuyệt vọng, riêng Nabi Musa (A) thì luôn giữ niềm tin nơi Allah.

Allah phán : « Bởi thế, khi hai đoàn người (của Pharaon và dân Israel) đối diện nhau, các tông đồ của Musa nói : « Chắc là chúng ta sắp bị bắt đến nơi. » (Musa trấn an họ) bảo : « Không hề gì ! Rabb (Allah) của ta ở cùng với ta, Ngài sẽ hướng dẫn ta. » (S 26 : 61-62)

Như đã được mặc khải, Nabi Musa (A) dùng cây gậy đánh vào mặt biển, tức thời biển chẻ ra làm hai.

Allah phán : « Sau đó, TA đã mặc khải cho Musa, phán : « Hãy đánh chiếc gậy của ngươi xuống mặt biển ! » Tức thời, biển (Hồng Hải) chẻ ra làm hai, thành bức thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại. » (S 26 : 63)

Musa và dân tộc của Người băng qua biển.

Allah phán : « Và TA (Allah) đã đưa con cháu của Israel băng qua biển (Hồng Hải) an toàn. » (S 7 : 138)

Allah phán : « Và TA đưa con cháu của Israel vượt qua biển (Hồng Hải). » (S 10 : 90)

Pharaon và đội quân của hắn thử băng qua biển.

Allah phán : « Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó. » (S 26 : 64)

Pharaon và đội quân của hắn bị nhấn chìm dưới biển.

Allah phán : « Bởi thế, TA (Allah) trả thù chúng và nhấn chìm chúng dưới biển (Hồng Hải) bởi vì chúng đã phủ nhận các Dấu Hiệu của TA và không thèm lưu ý đến chúng. » (S 7 : 136)

Allah phán : « Sóng biển đã bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ. » (S 20 : 78)

Allah phán : « TA nhận chìm hắn và thuộc hạ của hắn, toàn bộ. » (S 17 : 103)

Allah phán : « Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ. » (S 25 : 36)

Allah phán : « Bởi thế, TA túm lấy y và bè lũ của y rồi TA ném chúng xuống biển. Do đó, Ngươi hãy nhìn xem cuộc đời của những kẻ làm ác đã cáo chung (xấu xa) như thế nào. » (S 28 : 40)

Dân tộc của Nabi Musa (A) băng qua biển một cách an toàn.

Allah phán : « Và TA đã cứu Musa và ai đi theo Người, tất cả. Rồi TA đã nhận đám (người) kia chết chìm. » (S 26 : 65-66)

Do đó, dân tộc của Musa được thừa hưởng vương quốc và đất đai của Pharaon.

Allah phán : « Và TA (Allah) đã chỉ định đám người bị xem như yếu thế (và không được ai kể đến) làm những người thừa kế phần đất phía Đông và phía Tây mà TA đã ban phúc. Và Lời Phán Tốt Đẹp của Rabb của Ngươi cho con cháu của Israel đã được hoàn tất bởi vì họ đã chịu đựng gian nan và cực khổ và TA đã san bằng bao nhiêu công trình do Pharaon và đám người của hắn đã xây cất và gây dựng nên. » (S 7 : 137)

Allah phán : « Và TA đã định cư con cháu của Israel tại một nơi tốt đẹp và an toàn và cung cấp cho họ lương thực tốt, bởi thế họ không bất đồng ý kiến với nhau (về điều gì) ; mãi cho đến khi họ tiếp thu được sự hiểu biết (họ mới đâm ra chia rẽ nhau). Chắc chắn Allah sẽ giải quyết mối bất hoà giữa họ vào Ngày Phán Xử Cuối Cùng. » (S 10 : 93)

Allah phán : « Và sau đó, TA phán cho con cháu của Israel như sau : « Hãy định cư thanh bình trên đất hứa. » Và khi Lời hứa sau cùng xảy đến, TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn với nhau. » (S 17 : 104)

Allah phán : « Bởi thế, TA (Allah) đã đưa bọn chúng (binh tướng của Pharaon) ra khỏi hoa viên và suối nước, và rời khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang. Đúng như thế. Và TA đã cho con cháu của Israel thừa kế chúng. » (S 26 : 57-59)

Khi đã định cư an toàn ở Ai Cập, Nabi Musa (A) kêu gọi mọi người chỉ tôn thờ duy nhất một Allah.

Allah phán : « Và TA đã mặc khải cho Musa và (Harun) anh của Người rằng : « Hãy dựng nhà cho dân của hai ngươi tại Ai Cập và hãy dùng nhà của các ngươi làm nơi thờ phụng và hãy cử hành lễ nguyện ‘Salah’ và báo tin mừng cho những người tin tưởng. » (S 10 : 87)

Nabi Musa (A) nhắc cho mọi người nhớ tất cả những phúc lành mà Allah đã ban cho họ.

Allah phán : « Và chắc chắn TA đã cử Musa mang theo những Dấu Hiệu của TA đến (làm theo Lệnh Phán) : « Ngươi hãy đưa dân của Ngươi từ tăm tối ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những Ngày (Phán Xử) của Allah. Chắc chắn trong sự việc đó có những Dấu Hiệu cho mỗi người kiên nhẫn và biết ơn ».Và (hãy nhớ) khi Musa bảo dân của Y : « Các người hãy nhớ Ân Huệ mà Allah đã ban cho các người khi Ngài cứu các người thoát khỏi đồng bọn của Pharaon ; chúng áp đặt lên các người lao động khổ sai và hình phạt tai ác, chúng giết con trai của các người và chỉ tha sống phụ nữ của các người ; và trong sự việc đó, có một sự thử thách ghê gớm cho các người. » (S 14 : 5-6)

Nabi Musa (A) dạy cho mọi người biết về tính toàn năng của Allah.

Allah phán : « Và Musa bảo : « Nếu các ngươi phụ ơn, các ngươi và toàn thể nhân loại trên trái đất, thì (các ngươi nên biết rằng) chắc chắn Allah Tự Đầy Đủ, Rất Đáng Ca Ngợi (không cần đến ơn của các ngươi). » (S 14 : 8)

Trong chuyến hành trình, dân tộc của Musa nhận được lương thực, thực phẩm ban xuống từ trên trời.

Allah phán : « Và TA đã đưa lùm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và TA đã ban Manna và Salwâ (chim cút) xuống cho các người (và phán) : « Hãy ăn những món (thực phẩm) tốt và sạch mà TA cung cấp cho các người. » (Nhưng họ không hài lòng với món đó). Và (việc bất mãn của) họ không làm thiệt hại TA ; ngược lại, họ tự làm hại bản thân của họ mà thôi. » (S 2 : 57)

Allah phán : « Và TA dùng các lùm mây để che mát họ ; và TA ban Manna và chim cút xuống cho họ và phán : « Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch TA cung cấp cho các người. » (Nhưng họ không bằng lòng). Và họ chẳng làm thiệt gì TA, mà chỉ thiệt bản thân của họ thôi. » (S 7 : 160)

Allah phán : « và TA đã ban xuống cho các người Manna và chim cút. (Và phán) : « Hãy ăn các món thực phẩm tốt và sạch mà TA đã cung cấp cho các người nhưng chớ thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh Nộ của TA giáng nhằm phải thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. » (S 20 : 80-81)

Dân tộc của Nabi Musa (A) phàn nàn và muốn có những thực phẩm khác.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi các người đã bảo Musa : « Hỡi Musa ! Chúng tôi không thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ăn (này mãi). Bởi thế, xin Thầy hãy cầu xin Rabb (Allah) của Thầy giùm chúng tôi để Ngài làm mọc ra từ đất những loại thực phẩm như : rau tươi, dưa chuột, tỏi, đậu lăng-ti và hành tây của nó. » (Musa) đáp : « Phải chăng các người muốn lấy cái tốt đổi lấy cái tệ hay sao ? Hãy đi đến bất cứ thị trấn nào (của Ai Cập), các ngươi sẽ có được những món các ngươi đòi hỏi. » Và họ bị hạ nhục và nghèo khó và họ tự rước vào thân sự giận dữ của Allah. Sở dĩ như thế là vì họ đã từng phủ nhận những Lời Mặc Khải của Allah và họ đã giết các Anbiyâ’ của Allah không có lí do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng vượt quá mức giới hạn (quy định bởi Allah). » (S 2 : 61)

Nabi Musa (A) cầu xin nước uống cho dân tộc của Người.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi Musa cầu xin nước uống cho dân của Người. TA (Allah) phán : « Hãy dùng Chiếc Gậy của Ngươi đánh lên tảng đá. » Thế là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười hai bộ lạc của Israel). Mỗi bộ lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy ăn (thực phẩm) và uống (nước) do Allah ban cho và chớ làm điều ác đức và thối nát trên trái đất. » (S 2 : 60)

Allah phán : « Và TA (Allah) chia họ thành mười hai bộ lạc (hay quốc gia). Và TA đã mặc khải cho Musa khi dân của Người đòi Người cung cấp nước uống như sau : « Hãy dùng Chiếc Gậy của Ngươi đánh lên tảng đá. » Tức thời từ tảng đá phụt ra mười hai ngọn suối. Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ. » (S 7 : 160)

Allah hẹn gặp Nabi Musa (A) trên núi trong vòng 30 đêm và thêm 10 đêm nữa.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi TA đã hẹn gặp Musa trong (thời gian) bốn mươi đêm. » (S 2 : 51)

Allah phán : « Và TA (Allah) đã hẹn gặp Musa ba mươi đêm (tại núi Sinai) và đã hoàn tất cuộc gặp gỡ thêm mười đêm nữa, như thế thời gian gặp gỡ với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi ra đi) Musa có dặn Harun, anh của Người : « Anh đại diện cho tôi, trông coi dân chúng của tôi và làm cho đúng và chớ theo đường lối của những kẻ thối nát. » (S 7 : 142)

Allah phán : « Hỡi con cháu của Israel ! TA đã cứu các người thoát khỏi kẻ thù của các người và TA đã kết ước với các người ở phía bên phải của ngọn núi (Sinai). » (S 20 : 80)

Allah phán : « Và Ngươi (hỡi Muhammad !) đã không ở phía tây (của ngọn núi Tur) khi TA quyết định sứ mạng cho Musa và Ngươi cũng không là một nhân chứng (cho biến cố đó). » (S 28 : 44)

Nabi Musa (A) vội vã rời bỏ dân tộc của Người để tới điểm hẹn trước.

Allah phán : « Và (khi Musa lên đến ngọn núi Sinai, Allah phán) : « Điều chi giục Ngươi bỏ dân của Ngươi đến đây trước vậy, hỡi Musa ? » (Musa) thưa : « Họ bám sát dấu chân của bề tôi ; bề tôi vội đến trình diện Ngài, lạy Rabb của bề tôi, để mong Ngài hài lòng. » (S 20 : 83-84)

Khi thấy những người đa thần giáo, dân tộc của Musa cũng muốn có những bục tượng để thờ phụng.

Allah phán : « (Trên đường đi đến đất hứa) họ gặp một đám dân đang sùng bái một số tượng vật. Thấy thế (dân Israel) nài nỉ với Musa : « Hỡi Musa ! Xin Thầy làm ra cho chúng tôi một thần linh giống như thần linh của họ. » Musa đáp : « Các ngươi đúng là một đám người không có hiểu biết. » Đối với đám dân này, việc thờ cúng của chúng sắp bị tiêu diệt và việc mà chúng làm sẽ trở thành vô ích. (Musa) tiếp : « Há Ta sẽ phải đi tìm cho các ngươi một Allah khác Allah hay sao trong lúc Ngài đã ban đặc ân cho các người hơn thiên hạ. » (S 7 : 138-140)

Trong lúc Nabi Musa (A) vắng mặt, dân tộc của Người đã thờ cúng một con bò con.

Allah phán : « Trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang con bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quấy. » (S 2 : 51)

Allah phán : « Và chắc chắn Musa đã đến gặp các ngươi với những Bằng Chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vắng), các ngươi đã mang con bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những kẻ làm điều sai quấy. » (S 2 : 92)

Allah phán : « Và vì không có đức tin, nên (hình ảnh của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quả tim (tấm lòng) của họ. Hãy bảo họ : « Tồi tệ thay điều mà đức tin của các ngươi đã sai bảo các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ cái gì). » (S 2 : 93)

Allah phán : « Rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra thờ sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt. Mặc dù thế TA (Allah) vẫn lượng thứ cho điều đó, và TA đã ban cho Musa một thẩm quyền rõ rệt (của một sứ giả của Allah). » (S 4 : 153)

Allah phán : « Và dân của Musa, sau khi Người đi khỏi, đã dùng nữ trang của họ đúc lên một con bò con (để thờ), thân của nó (phát ra tiếng giống với tiếng) rống (của con bò). Há họ không thấy rằng con bò đúc ấy không nói cũng không dẫn đường giùm cho họ hay sao ? Họ thờ nó và họ đã làm điều sai trái. » (S 7 : 148)

Harun đã làm mọi cách để ngăn cản họ.

Allah phán : « Và chắc chắn Harun cũng đã bảo họ trước đó : « Hỡi dân ta ! Các người chỉ bị thử thách với (bò đúc này) và quả thật Rabb của các người là Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng. Do đó, hãy nghe theo ta và tuân lệnh ta. » Họ đáp : « Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi nào Musa trở về gặp chúng tôi. » (S 20 : 90-91)

Allah mặc khải cho Nabi Musa (A) rằng dân tộc của Người đã thờ cúng con bò con trong lúc Người vắng mặt.

Allah phán : « (Allah) phán : « Quả thật, TA đã thử thách đám dân của Ngươi sau (khi) Ngươi (ra đi) và tên Sâmiri đã dắt họ đi lạc khỏi Chính Đạo. » (S 20 : 85)

 

Thân thế của Sâmiri.

Thân thế của Sâmiri trong câu kinh này chưa bao giờ được làm sáng tỏ một cách rõ ràng. Có nhiều người cho rằng đó là một người do thái đến từ thành phố cổ của người do thái tại Samarie. Nhưng cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng đó là một người Ai Cập có thân thế từ dòng dõi gia đình của Pharaon vào thời bấy giờ. Người này đã tin và theo Nabi Musa (A) trong suốt thời kì di tản. Một số người khác lại cho rằng đó là một người Iran (Perse). Một số khác lại cho rằng người này thuộc về một bộ lạc có phong tục thờ cúng bò. Vào một thời điểm nhất định nào đó, người này đến Ai Cập và chấp nhận (chỉ chấp nhận với vẻ bề ngoài) theo Nabi Musa (A). Hàng trăm người thuật lại rằng người này có tên là Moussa Ibn Zafr.

Ibn Djarir đã thuật lại trong cuốn Tafsir một câu chuyện nổi tiếng cùng một chủ đề rằng Samiri cũng như Nabi Musa (A) được sinh ra vào cùng một thời kì mà tất cả các bé trai của dân tộc Israel khi sinh ra đều bị giết dưới lệnh của Pharaon. Người mẹ của Samiri đã giấu đứa bé (Samiri) trong một cái hang để bảo vệ (đứa bé).

Khi biết được điều này, Nabi Musa (A) rất tức giận.

Allah phán : « Và khi Musa trở về gặp lại dân của Người lại, vừa giận vừa buồn. Người lên tiếng : « Thật tội lỗi thay điều các ngươi đã làm sau khi ta đi vắng. Phải chăng các ngươi muốn qua mặt Mệnh Lệnh của Rabb của các ngươi hay sao ? » Và Người ném các tấm Bia kí xuống và nắm lấy chùm tóc của anh của Người và lôi anh ta về phía Người. (Harun) lên tiếng : « Hỡi em ta ! Dân chúng xem ta chẳng ra gì và còn toan giết ta nữa ; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau khổ của ta và chớ liệt ta vào hàng ngũ của đám người làm điều sai trái. » Musa cầu nguyện thưa : « Lạy Rabb của con ! Xin Ngài tha thứ cho con và anh của con và khoan hồng cho chúng con bởi vì Ngài là Đấng Tuyệt Đối Khoan Hồng của những người khoan hồng. » (S 7 : 150-151)

Allah phán : « Bởi thế, Musa quay về gặp đám dân của Người vừa giận, vừa buồn. Người bảo : « Này hỡi dân ta ! Rabb (Allah) của các người đã không hứa với các người một lời hứa tốt đẹp hay sao ? Phải chăng lời hứa của Ngài quá lâu đối với các người ? Hay là các người muốn cơn Thịnh Nộ của Rabb của các người sẽ giáng xuống các người ? Cho nên các người đã nuốt lời hứa với ta (Musa). » (S 20 : 86)

Người dân của Nabi Musa (A) cố gắng biện minh một cách gượng gạo.

Allah phán : « Họ đáp : « Chúng tôi không tự quyền bội ước với thầy nhưng vì chúng tôi bị bắt vác nặng đồ nữ trang của toàn dân (Ai Cập) cho nên chúng tôi quẳng chúng (vào lửa) giống như tên Samiri đã đề xuất. » Rồi (Samiri) đúc ra cho họ một con bò con, thân hình của nó (phát âm giống âm) rống (của con bò). Rồi họ bảo : « Đây là ilâh (thần linh) của các người và là ilâh (thần linh) của Musa nhưng y (Musa) đã quên (thần linh của y). » Thế họ đã không thấy nó (bò đúc) không trả lời họ được tiếng nào và không thể hại họ cũng không làm lợi được cho họ hay sao ? » (S 20 : 87-89)

Nabi Musa (A) cũng yêu cầu người anh của Người giải thích.

Allah phán: « (Musa) bảo : « Hỡi Harun ! Điều gì đã cản anh (không chặn đứng họ) khi anh thấy họ lầm lạc ? Há anh không theo tôi ? Phải chăng anh đã bất tuân lệnh tôi ? » (Harun) đáp : « Hỡi em trai của ta ! Chớ nắm râu và đầu của anh ! Quả thật anh đã sợ việc (một ngày nào đó) em sẽ (buộc tội anh) nói : « Anh đã gây chia rẽ giữa con cháu của Israel và đã không thi hành lời dặn của tôi. » (S 20 : 92-94)

Nabi Musa (A) yêu cầu Samiri, người đúc ra con bò con, giải thích.

Allah phán : « (Musa) bảo : « Hỡi Samiri ! Mục tiêu của ngươi là gì (khi ngươi đúc ra con bò này) ? » Y đáp : « Tôi thấy điều mà họ không thấy. Bởi thế, tôi đã hốt một nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của Thiên Sứ (Jibril) và ném nó (lên con bò đúc). Tâm trí của tôi đã xúi giục tôi như thế. » (S 20 : 95-96)

Nabi Musa (A) tuyên bố hình phạt dành cho Samiri ở đời này trước khi bị trừng phạt vào Đời Sau. Nabi Musa (A) cũng chứng tỏ rằng những thần thánh giả tạo thậm chí không có nổi khả năng để tự bảo vệ bản thân.

Allah phán : « (Musa) bảo y : « Hãy cút đi ! Suốt đời này (hình phạt) dành cho ngươi sẽ như sau : ngươi sẽ nói (với người ta) « chớ chạm đến mình tôi ! Và (trong tương lai) ngươi sẽ gặp một lời hứa (trừng phạt) mà ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây giờ ngươi hãy giương mắt ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lòng sùng bái ; chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồi chắc chắn sẽ vãi tung nó xuống biển. » (S 20 : 97)

Khi Nabi Musa (A) bình tĩnh trở lại, Người nhặt và gom góp những tấm bia đá mà Người đã vứt.

Allah phán : « Và khi nguôi giận, Musa lượm các tấm Bia kí lên, trên đó là bản văn ghi Chỉ Đạo và Hồng Ân cho những ai sợ Rabb của họ. » (S 7 : 154)

(Còn tiếp phần ba)


AYAD BÍCH THỦY CHUYỂN NGỮ

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 146 Tổng lượt truy cập 2981100