-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
41- Cha của Muhammad ông Abdullah bin A'mr bin Al-Os (R) thuật lại lời Nabi (saw): "Đức tin của các người không được hoàn hảo cho đến khi nào sở thích của các người noi theo những gì Ta mang đến." Hadith do Al-Bukhory ghi lại trong bộ sách sung sướng của niềm hưởng thụ quyển 1, trang 38, Hadith số 45.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH TỪ SỐ 36 ĐẾN SỐ 40 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 36- Ông Abu Huroiroh (A) thuật lại lời Rosul (saw): “Ai giải thoát cho người có đức tin hoạn nạn ở trần gian sẽ được Allah giải thoát cho y hoạn nạn ở Ngày tận thế. Ai tạo sự dễ dàng cho người gặp khó khăn sẽ được Allah ban cho sự dễ dàng ở trần gian và Ngày sau...
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH TỪ SỐ 31 ĐẾN SỐ 35 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 31- Cha của Al-Abbaas là ông Sa'd bin Sahl Al-Sa'ydy (R) có thuật lại: Có người đàn ông đến thưa với Nabi (saw): Thưa Rosul của Allah! Hãy chỉ cho tôi việc làm, khi tôi làm nó được Allah thương yêu và mọi người thương yêu tôi.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 29 VÀ 30 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 29- Có lần ông Mu'az bin Jabal (R) hỏi Nabi Muhammad (saw): - Thưa Rosul của Allah! Người có thể nói cho tôi biết việc làm nào (khi làm nó) tôi sẽ được vào thiên đàng và kéo tôi ra xa khỏi hỏa ngục hay không?
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 25 ĐẾN 28 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 25- Ông Abu Zar (R) thuật lại có một nhóm bằng hữu (nghèo) đến thưa với Nabi (saw): Thưa Rosul của Allah! Những người giàu đã lấy hết phần thưởng rồi, họ dâng lễ Solah như chúng tôi, họ nhịn chay như chúng tôi nhưng họ lại có thêm tiền để bố thí nữa còn chúng tôi thì không.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 23 VÀ 24 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 23- Cha của ông Malik là ông Al-Harith A'sim Al-A'sha'ry (R) thuật lại là Nabi (saw) có nói: "Sự sạch sẽ là phân nữa của đức tin, câu Al-hamdulillah (tạ ơn Allah) sẽ làm đầy cán cân, câu Subha-Nalloh (Vinh quang thay Allah) và Al-hamdulillah sẽ lấp đầy những khoảng trống giữa trời đất, dâng lễ Solah là ánh sáng, sự bố thí là vật chứng, sự kiên nhẫn là hào quang, Qur'an là nhân chứng cho bạn hoặc chống đối lại bạn, tất cả mọi người cứ mỗi sáng đem thân mình ra bán thì có người cứu vớt thân mình và có người tự hủy hoại thân mình." Hadith do Muslim ghi lại ở phần tẩy rửa, chương sự ưu đãi nước Wuđu, Hadith số 1 và 223.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 20 - 21 VÀ 22 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 20- Ông Abu Mas-ud U'qbah bin A'mr Al-Ansory Al-Badry (R) thuật lại lời Nabi (saw): "Quả thật, ai đã nghe được những nói về những lời mặc khải trước, nếu không hổ thẹn thì hãy làm gì thì làm." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 18 VÀ 19 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 18- Ông Abu Zar Jundab bin Junadah và ông Abu Abdur Rohman Mu-a'd bin Jabal (R) thuật lại lời Nabi (saw): "Hãy kính sợ Allah ở bất cứ nơi nào bạn ở, hãy làm việc thiện lành mạnh sẽ xóa bỏ đi những gì bất lành trước đó và con người được tạo ra với khối óc tốt lành." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. Đây là Hadith Hasan và có một số sách ghi là Hadith Hasan Soheeh.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 16 VÀ 17 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 16- Ông Abu Huroiroh (R) thuật lại có người đàn ông đến xin Nabi (saw) hãy cho ông một lời khuyên thì Nabi (saw) nói: "Đừng giận." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 14 VÀ 15 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH 14- Ông Ibnu Masud (R) thuật lại lời Nabi (saw): "Cấm xâm phạm đến mạng sống người Muslim ngoại trừ một trong ba điều sau: ‘Người có gia đình mà còn phạm tội ngoại tình, những kẻ giết người, những kẻ bỏ đạo tách rời tập thể." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 10 ĐẾN SỐ 13 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH Rosul (saw) kể lại: "Có một người đàn ông trong chuyến đi xa đầu tóc bù xù, thân hình dơ bẩn vì mệt, đưa hai tay lên trời cầu xin: ‘Thưa Thượng Đế, thưa Thượng Đế..., trong khi đó thức ăn, nước uống, quần áo và tiền cấp dưỡng... tất cả người đó có được là bằng tiền không trong sạch (haram), thế thì làm sao ông ấy được đáp lại lời cầu xin!" Hadith do Muslim ghi lại.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 8 VÀ 9 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH - ĐƯỢC LỆNH CHIẾN ĐẤU VÀ HÃY TRÁNH XA NHỮNG ĐIỀU NGHIÊM CẤM 8- Ông Ibnu Umar (R) thuật lại Nabi (Saw) đã nói: "Ta nhận được lệnh phải đấu tranh với nhân loại cho đến khi họ chấp nhận Allah duy nhất để tôn thờ và Muhammad là Sứ giả của Ngài, chấp nhận dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt buộc. Khi họ chấp nhận làm thế thì Ta bị cấm xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ, ngoại trừ vì quyền lợi của Islam và sự thanh toán của họ do Allah định đoạt." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 7 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH - KHUYỂN BẢO 7- Ông Abu Ruqoiyah Tameen bin Âus Al-Dary (R) thuật lại lời Nabi (saw): "Đin (Tôn giáo) là lời khuyên bảo." Chúng tôi hỏi: Vì ai thưa Rosul? Người đáp: "Vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rosul của Ngài, vì những Imam của người Muslim và vì toàn thể người Muslim." Hadith do Muslim ghi lại.
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 6 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH - HALAL VÀ HARAM 6- Ông Abu Abdullah Al-Nuaman bin Basheer (R) thuật lại có nghe Rosul (saw) nói: "Quả thật, mọi điều Halal (được phép) và mọi điều Harom (bị cấm) đã được phân định rất rõ ràng, và ở giữa hai khoảng Halal và Harom có nhiều người không biết đến vì còn nằm trong sự nghi ngờ, nếu ai từ bỏ được những điều bị nghi ngờ đó thì y đã tránh được tai tiếng về tôn giáo và danh dự của mình, còn ai rơi vào những điều bị nghi ngờ đó thì xem như y đã rơi vào điều Harom...
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 5 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH - BID'AH 5- Mẹ của những người có đức tin Um Abdullah bà Ayshah (Ra) thuật lại lời Nabi (Saw): "Ai làm điều hành đạo nào mà không có lệnh của Ta thì việc làm hành đạo đó sẽ không có giá trị." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại, theo đường truyền khác của Muslim Nabi (saw) nói: "Ai tự biến chế ra những việc hành đạo mới mà nó không đúng theo giáo lý Islam đã dạy (tức Nabi (saw) không có chỉ bảo) thì việc làm đó bị trả lại cho y."
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: PHÂN TÍCH HADITH SỐ 4 CỦA 40 HADITH NAWAWIYAH - LINH HỒN Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: "Ý kiến của các nhà triết học nói về linh hồn thì có người nói là linh hồn giống như thể xác vậy, như cao, thấp, mập, trắng, đen... rồi có người thì nói linh hồn là máu, có người nói linh hồn là một phần của cơ thể người như thể tay - chân vậy.
Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 483 Tổng lượt truy cập 2736499