-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | TAWHID DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI TÌM HIỂU ISLAM (Phần 1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
TAWHID DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI TÌM HIỂU ISLAM (Phần 1)
07.01.2008 17:25 - đã xem : 4049
_VIEWIMG
Ðây là quyển sách “At Tawhid” dành cho những người mới tìm hiểu về môn học này, của tác giả Shierk Tiến Sỉ Abdul - AZIZ ibn Muhammad Ala Abdul Latif, Do trung tâm "AWQOB DAWAH ISLAM" phát hành tại Riyad (Arabie-Saudi) vào năm 1423H. Đây là một môn học rất cần thiết để hiểu biết và nắm vững về lý thuyết tôn thờ. Vì quyển sách “At Tawhid” này dành cho người mới tìm hiểu về tawhid, nên nó có dạng như những câu hỏi trả lời, nhưng nó có những bằng chứng cụ thể với lối hành văn dể hiểu cho mọi trình độ.

Alhamdulillah, xin chân thành tạ ơn và khen ngợi Allah, Ðấng Chủ Nhân của vũ trụ, cầu xin sự an lành cho vị Thiên Sứ cuối cùng, Người (saw) đã được Allah chọn để truyền bá tôn giáo của Ngài cho nhân loại. Và cũng cầu xin sự an lành cho gia quyến, bạn hữu và những người noi theo Người (saw) cho đến ngày Cuối cùng.

Ðây là quyển sách “At Tawhid” dành cho những người mới tìm hiểu về môn học này, một môn học rất cần thiết để hiểu biết và nắm vững về lý thuyết tôn thờ. Vì quyển sách “At Tawhid” này dành cho người mới tìm hiểu về tawhid, nên nó có dạng như những câu hỏi trả lời, nhưng nó có những bằng chứng cụ thể với lối hành văn dể hiểu cho mọi trình độ. Bên cạnh đó là những mục được sắp xếp theo thứ tự qua từng giai đoạn của đức tin, chủ yếu cho mọi người nắm vững về nền tảng căn bản để trở thành một người Muslim luôn thuần phục ở Allah, và nhờ đó con người mới có niềm tin vững chắc ở Allah Duy Nhất để hành đạo đúng theo Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul (saw).

Hơn nữa, hi vọng quyển sách “At Tawhid” này là một tài liệu quí báu sẽ giúp đỡ những người (thầy, cô, tuôn...) đang hướng dẩn các em hoặc những người muốn tìm hiểu về Islam.

Cầu xin với Allah tạo mọi sự tốt lành, dễ dàng để chúng ta noi theo đúng con đường chỉ dạy của Thiên Sứ qua sự định tâm trung trực của chúng ta.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

v    “La ilaha illoloh Muhamadar rosululloh, Robiyal loh, Ana a-budu robby, Ana uhibbu Robby”.

(Không có Thượng Ðế nào ngoài Allah ra. Muhammad là Thiên Sứ của Allah. Thượng Ðế của tôi là Allah. Tôi thuần phục và tôn thờ Allah là Chủ Nhân của tôi. Tôi kính thương Chủ Nhân của tôi).

ü  Hỏi: Ai là chủ nhân của anh?

Trả lời: Chủ nhân của tôi là Allah.

ü  Hỏi: Ai đã tạo ra anh?

Trả lời: Allah đã tạo ra tôi và tạo ra toàn nhân loại.

ü  Hỏi: Ai đã tạo ra ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng?

Trả lời: Allah là Ðấng đã tạo ra ngày đêm, mặt trời và mặt trăng.

ü  H: Ai đã tạo ra đất (mặt đất) mà chúng ta đang đi đứng trên nó?

Tr: Allah là Ðấng đã tạo ra trái đất để chúng ta sinh sống và đi đứng trên đó.

ü  H: Ai đã tạo ra biển cả sông ngòi?

Tr: Allah đã tạo ra những biển cả và sông ngòi (để tàu bè qua lại và thu lợi từ đó).

ü  H: Ai đã cho nước mưa từ trên trời cao rơi xuống?

Tr: Allah là Ðấng đã ban mưa từ trên trời xuống.

ü  H: Ai đã tạo ra những cây cỏ và có trái để con người và thú vật dùng nó?

Tr: Allah đã tạo ra những cây cỏ và có trái để chúng ta dùng nó.

أنا أعبد الله, أنا أحب ألله, الله خلق الناس لعبادته وطاعته. عبادة الله وطاعته واجبة على جميع الناس.

v    Tôi thờ phượng Allah, tôi thương yêu Allah, Allah là Ðấng đã tạo ra nhân loại để tôn thờ và thuần phục Ngài. Thờ phượng Allah và thuần phục nghe theo thiên lệnh của Ngài là điều bắt buộc mà mọi người phải thi hành.

ü  H: Tôn giáo của anh là gì?

Tr: Tôn giáo của tôi là Islam.

ü  H: Islam là gì?

Tr: Islam là sự thờ phượng Duy Nhất ở Allah, thuần phục Ngài và tránh xa tất cả những gì Ngài cấm.

ü  H: Sự căn bản của Islam là gì?

Tr: Căn bản đầu tiên của Islam là chấp nhận câu shahađah: “La ila ha illolloh, wa an na Muhammadan rosululloh”. (Xin chấp nhận chỉ có Allah Duy nhất để tôn thờ và Muhammad là sứ giả của Ngài).

ü  H: Tại sao, khi nghe tiếng azan (gọi đi solah) mà mọi (người muslim) sốt sắng chấp hành?

Tr: Bởi vì sự hành lễ (solah) là nền tảng căn bản chính trong Islam, người nào thi hành nó mới trở thành người Muslim.

ü  H: Vị sứ giả nào đã được Allah gửi xuống cho chúng ta?

Tr: Nabi Muhammad (saw) là vị sứ giả được Allah gửi đến cho chúng ta.

ü  H: Tại sao Allah lại gửi sứ giả Muhammad đến cho toàn nhân loại?

Tr: Tại vì Allah chọn Muhammad (saw) làm Sứ giả của Ngài để truyền bá tôn giáo Islam.

ü  H: Sứ mạng của Thiên sứ Muhammad (saw) là gì?

Tr: Thiên sứ Muhammad (saw) mang sứ mạng mời gọi con người trở về tôn thờ Allah Duy Nhất, bác bỏ tất cả sự hành đạo nào có tính cách nhập nhằng ai (vật) với Allah.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا,

يجب علينا معرفة ثلاثة أصول:

معرفة الرب تعالى, والدين, والرسول صلى الله عليه وسلم.

v    Tôi chấp nhận Allah là Chủ Nhân của tôi. Islam là tôn giáo của tôi, và Muhammad (saw) là thiên sứ của tôi. Bắt buộc chúng ta phải biết ba điều quan trọng sau: Hiểu biết về Allah Ðấng Cao Cả, về (tôn giáo) Islam và hiểu biết về Thiên Sứ của Islam.

1)- Hiểu biết về Allah:

Thượng Ðế của tôi là Allah, Ðấng đã tạo ra và cai quản tất cả.

قال تعالى: (الله خالق كل شيء).الزمر: 62.

“Allah là đấng Tạo Hoá tất cả…”

Tôi hiểu biết về Allah qua những hiện chứng do Ngài đã tạo ra. Qua lời phán của Ngài.

قال تعالى: (ومن ءاياته اليل و النهار والشمس والقمر), (فصلت 37).

“Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng là những ayat (Dấu hiệu chỉ dẫn) của Ngài (Allah). Allah là Ðấng Duy Nhất đáng cho con người phải thờ phượng, chứ không có thần linh nào khác bên cạnh Ngài”.

قال تعالى: (يآيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة 21

“Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Allah của các người, Ðấng đã tạo ra các người và những ai trước các người để các người trở thành những người ngay thẳng và sợ Allah”.

ü  Hỏi: Allah đã tạo ra ta với mục đích gì?

Trả lời: Allah đã tạo ra nhân loại với mục đích là để thờ phượng Ngài, qua lời phán của Allah như sau:

قال تعالى: (وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون) (الذاريات 56

“Và Ta đã tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để thờ phụng Ta”

ü  H: Vậy sự thờ phụng Allah có nghĩa như thế nào?

Tr: Sự thờ phụng Allah có nghĩa: Chỉ thờ phượng ở Ngài Duy Nhất và thuần phục vâng theo mọi thiên lệnh của Ngài.

ü  H: Ý nghĩa của câu La Ila ha illolloh là như thế nào?

Tr: Ý nghĩa của câu La Ila ha illolloh có nghĩa là: Chỉ có Allah Duy Nhất để tôn thờ, chứ không có ai hay gì khác đồng đẳng bên cạnh Ngài.

2)- Hiểu biết về tôn giáo Islam.

Islam có nghĩa là chấp nhận chỉ thờ phượng và thuần phục Allah Duy Nhất và xa lánh những gì mà Allah cấm.

قال تعالى: (ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) (النساء5 12)

“Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt. Islam là tôn giáo mà Allah đã chọn cho nhân loại, và chỉ có những ai chọn Islam đi theo mới được Ngài hài lòng”.

قال تعالى: (ورضيت لكم الإسلام دينا) (المائدة: 3)

“... và đã chọn Islam làm tôn giáo cho các người” S. 5: 3

Islam là tôn giáo đem lại sự tốt lành, hạnh phúc, thành công và vẻ vang sau này.

قال تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة: 112)

“Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền”.

ü  H: Nền tảng căn bản của Islam gồm có bao nhiêu và đó là gì?

Tr: Nền tảng căn bản của Islam gồm có năm điều đó là:

2.1- Shahađah: An la illaha illolloh wa an na Muhammadan Rosululloh.

(Xin chấp nhận chỉ có Allah Duy Nhất để tôn thờ, và Muhammad là Sứ Giả của Allah).

2.2- Solah (hành lễ).

2.3- Bố thí (zakat).

2.4- Nhịn chay tháng Ramadan.

2.5- Hadj cho ai có đủ điều kiện (hành hương).

3)- Hiểu biết về Sứ Giả Muhammad (saw).

Nabi Muhammad (saw) là con của ông Abdulloh. Sứ giả (Nabi) Muhamamd (saw) được Allah gửi xuống để truyền bá, giảng dạy Islam (tôn giáo của Ngài) cho toàn nhân loại. Bắt buộc cho tôi phải vâng theo lời truyền dạy của Người.

قال تعالى: (وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا).(الحشر:7)

“...Và vật gì mà Sứ giả ban cho các người thì hãy nhận nó và vật gì mà Sứ giả cấm thì hãy từ khước nó” S. 59 : 7

أصول عقيدتنا ثلاثة معرفة ربنا, وديننا, ونبينا.

Ba lý thuyết căn bản cần biết: Chủ nhân của chúng ta, tôn giáo và Sứ giả của chúng ta.

3.1- Tìm hiểu về Thượng Ðế Chủ Nhân của chúng ta.

Thượng Ðế hay Chủ Nhân của chúng ta là Allah Ðấng Vinh Quang Cao Cả đã Tạo hóa ra trời đất này.

قال تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السموات و الأرض) (الأعراف: 54)

“Quả thật Rabb (Ðấng Chủ Tể) của các người là Allah, Ðấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất”. S. 7 : 54

Thượng Ðế hay Chủ Nhân của chúng ta đã tạo ra con người với hình ảnh đẹp đẽ cao sang nhất trong sự Tạo Hóa của Ngài, như Ngài đã phán:

قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (التين: 4).

“Chắc chắn Ta đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất”. S. 95 : 4

Thượng Ðế là Ðấng cai quản, quản lý tất cả những gì trong vũ trụ này. Qua lời phán của Ngài:

قال تعالى: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) (السجدة: 5)

“Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất”. S. 32 : 5

Ngài tạo ra con người và loài Jinn, với mục đích là để tôn thờ Ngài, qua lời phán của Ngài:

قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (الذاريات: 57)

“Và Ta đạ tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để thờ phượng Ta”. S. 51 : 57

Allah đã ra lệnh cho chúng ta phải khước từ tất cả những gì liên quan đến vấn đề thờ phượng người (vật) khác bên cạnh Ngài, mà chúng ta chỉ tin tưởng và thờ phượng Ngài Duy Nhất thôi. Allah đã phán:

قال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) (البقرة:56 2

“... ai phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) không bao giờ đứt”. S. 2 : 256

Ý nghĩa nắm vững “chiếc cán” đó là ý nghĩa: “La ilaha illolloh” - Chỉ có Allah Duy Nhất để tôn thờ và chỉ ở Ngài Duy Nhất mới đáng cho chúng ta tin tưởng và thờ phượng.

3.2- Hiểu biết về tôn giáo Islam của chúng ta.

Tôn giáo của chúng ta là Islam, Allah chỉ chấp nhận Islam là tôn giáo duy nhất, người nào theo Islam mới được Allah thừa nhận. Qua lời phán của Ngài.

قال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) (آل عمران: 85).

“Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn Islam thì điều (ước muốn) đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận”. S. 3 : 85

Islam là tôn giáo mà tôi thừa nhận phải trải qua ba giai đoạn như sau: Islam, Iman (Ðức tin) và Al Ehsan (sự trung thực).

Islam có nghĩa là: Chấp nhận thuần phục theo mệnh lệnh của Allah Duy nhất (tawhid), xa lánh những điều Islam cấm liên quan đến vấn đề thờ phượng thần linh khác bên cạnh Ngài.

Iman (Ðức tin) có nghĩa là: Tin tưởng ở Allah, tin ở những Vị Thiên thần, những Kinh sách của Ngài, những Vị Thiên sứ của Allah, tin tưởng ở Ngày Sau, tin tưởng ở Số mệnh tốt hay xấu (có hadith ghi thêm: tin tưởng có Thiên đàng và Địa ngục).

Al Ehsan có nghĩa là: thờ phượng Allah như chúng ta thấy Ngài, nếu không thì chúng ta phải luôn nghĩ là Ngài luôn luôn quan sát chúng ta.

Qua những điểm này, đã tạo cho người muslim luôn sống trong khuôn khổ, và tự giám sát bản thân mình dù trong hoàn cảnh nào, nhờ đó mà chúng ta luôn kính sợ Allah.

Mohamad HOSEN soạn thảo và chuyển ngữ


Đón xem phần 2

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 913 Tổng lượt truy cập 2867601