-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | THIÊN ĐÀNG QUA THIÊN KINH QUR'AN (1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
THIÊN ĐÀNG QUA THIÊN KINH QUR'AN (1)
16.09.2007 20:18 - đã xem : 2533
_VIEWIMG
ĐỊNH NGHĨA
Al-Jannah (Thiên Đàng), là một danh từ chung chỉ một nơi vĩnh cửu dành riêng cho những người có đức tin, từ này cũng biểu đạt ý nghĩa của sự sung sướng, hạnh phúc, niềm vui, sự vui vẻ và hưởng thụ. Người canh giữ Thiên Đàng là Thiên thần Ridhwan (A).

Sau khi Xét Xử, sẽ chia ra hai nhóm người : một nhóm đựơc vào Thiên Đàng và nhóm khác thì bị đưa vào Địa Ngục.


Allah (Thượng đế) phán: « Và bất cứ ai làm điều thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức tin thì sẽ vào Thiên Đàng và sẽ không bị đối xử bất công một tí nào. » (4 :124).Allah đã nêu lên rất nhiều về Thiên Đàng trong Thiên kinh Qur’an. Và cũng được nêu lên bởi các Thiên Sứ trước Thiên Sứ Mohammad (Saw). Những Thiên Sứ đều cầu xin Allah dành cho họ một chỗ ở Thiên Đàng. Tương tự như vậy, Nabi Ibrahim (A) cầu xin Allah : « Và làm cho bề tôi trở thành một trong những người thừa kế Thiên Đàng Hạnh Phúc » (26 :85).Người vợ của vị vua Pharaon, là một người sùng đạo, đã cầu xin Allah : « …Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gần Ngài nơi Thiên Đàng và cứu bề tôi thoát khỏi (tay của) Fir’awn và việc làm (tội lỗi) của y và cứu bề tôi thoát khỏi đám người làm điều sai quấy (Zâlimun). » (66 :11)NHỮNG CÁI TÊN CỦA THIÊN ĐÀNGTrong Thiên Kinh Qu’ran đã đề cập nhiều về chủ đề của Thiên Đàng với nhiều tên gọi khác nhau, một trong những cái tên mà chúng ta có thể nêu lên là : Vườn Eden, Ngôi Vườn Hạnh Phúc, Vườn địa đàng, al-Firdaws. Thí dụ như :


« Những Ngôi Vườn (Thiên Đàng Vĩnh Cửu) ; họ sẽ đi vào đó với ai là người lương thiện trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ ; và các Thiên Thần vào chào họ từ mỗi cánh cửa, (bảo) : Sự bằng an được ban cho các người về những điều mà các người nhẫn nại chịu đựng. Bởi thế, Ngôi nhà cuối cùng (của các ngươi) thật tuyệt hảo ! » (13 :23-24).« Họ là những người gần Allah nhất. Trong những Ngôi Vườn Hạnh Phúc (Thiên Đàng) ». (56 :11-12).« Quả thật ! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được ân thưởng các Ngôi Vườn Hạnh Phúc (Thiên đàng Firdaws) làm nơi giải trí. Trong đó họ sẽ sống (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác ». (18 :107-108)« Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Những người có đức tin chắc chắn sẽ thành đạt : Những ai hạ mình khiêm tốn trong việc dâng lễ ‘Salah’ của họ. Và những ai tránh xa Al-Laghw (chuyện tầm phào, vô bổ, bẩn thỉu, giả dối). Và những ai tích cực đóng Zakah. Và những ai che giữ phần kín đáo (của cơ thể, tránh chuyện gian dâm, ngoại tình). Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải của họ thì không bi khiển trách (về việc đó). Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ phạm tội. Và những ai thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa. Và những ai cẩn thận giữ gìn việc dâng lễ ‘Salah’ (tập thể của họ) ; Họ thật sự là những người thừa kế ; Họ sẽ thừa hưởng Firdaws (Thiên Đàng Hạnh Phúc), nơi mà họ sẽ vào sống đời đời. » (23 :1-11).« Hãy thi đua nhau chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người tha thứ và (ban cho) Thiên Đàng mà khoảng rộng của nó như là khoảng rộng của trời và đất, được chuẩn bị sẵn cho những ai tin tưởng nơi Allah và nơi các Sứ Giả của Ngài. Đó là Thiên Lộc mà Allah sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của Thiên Lộc Vĩ Đại ». (57 :21).«Còn đối với ai sợ việc đúng trước mặt Rabb (Allah) của y và hãm mình tránh những dục vọng thấp hèn, thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên Đàng ». (79 :40-41)« Đó là Thiên Đàng mà TA sẽ ban cho người Muttaqun (sùng bái và sợ Allah) trong số Bề Tôi cua TA để thừa hưởng. » (19 :63)« Quả thật, những ai sợ Đức Rabb (Allah) Vô Hình của họ thì sẽ được tha thứ và sẽ được một phần thưởng rất lớn. » (67 :12)Allah đã chuẩn bị cho những Nô Lệ Thành Kính của Ngài những bổng lộc mà tất cả những bổng lộc đó đều vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Không ai trong chúng ta có thể biết được mức độ của sự tuyệt vời và huy hoàng của những bổng lộc đó. Allah đã phán: « Bởi vì không một linh hồn (người) nào biết được nỗi sung sướng của cặp mắt (nhìn thấy điều mà Allah) giấu kín (để) thưởng họ về những việc thiện mà họ đả từng làm (trên thế gian). » (32 :17)Theo như lời kể của ông Abu Hurayra (R) thì Thiên Sứ (saw) có nói : « Đấng Toàn Năng và Chủ Tể của vũ trụ phán rằng: TA đã chuẩn bị cho những người phục tùng TA những gì mà không một con mắt nào có thể nhìn thấy, không một tai nào có thể nghe và không một trái tim nào có thể cảm nhận» Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

MIÊU TẢ VỀ THIÊN ĐÀNG1- Bề rộng :Allah đã miêu tả sự rộng lớn của Thiên Đàng như sự rộng lớn giữa trời và đất hợp lại; Và chỉ có Allah mới biết rõ sự rộng lớn của Thiên Đàng mà thôi. Allah phán : « Và hãy nhanh chóng cầu xin sự Tha Thứ từ Rabb của các người và (cầu xin) Thiên Đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay thẳng và sợ Allah (Muttaqun) ». (3 :133)2- Các mức độ của Thiên Đàng :Thiên Đàng có nhiều mức độ. Allah phán : « Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rung động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe đọc lời Mặc Khải (Âyât) của Ngài, đức tin của họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho Rabb (Allah) của họ ; Những ai năng dâng lễ ‘Salah’ một cách chu đáo và chi dùng những vật mà TA (Allah) đã cung cấp cho họ : Họ là những người có đức tin thực sự và được Rabb của họ ban cho cấp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng rãi (của Ngài). » (8 :2-4).Ông Ubada Ibn as-Samit (R), kể lại rằng Thiên Sứ (Saw) có nói : « Ở Thiên Đàng có 100 mức (tầng). Giữa các mức (tầng) có khoảng cách bằng khoảng cách chia cắt giữa trời và đất. Firdaws là mức cao nhất. Phía trên của nó là Ngai Vương của Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Cho nên chúng ta hãy cầu xin ALLAH cho chúng ta được vào Thiên Đàng Hạnh Phúc "Firdaws". Hadith do Tirmidhi ghi lại.3- Những cái cổng của Thiên Đàng :Allah phán : « Ngược lại, những ai ngay chính sợ Allah và làm tròn bổn phận đối với Ngài sẽ được đưa đến Thiên Đàng từng nhóm, mãi cho đến lúc họ đến nơi thì các cánh cửa của Thiên Đàng sẽ được mở rộng cho họ và những Vị Gác Cửa (Thiên Đàng) sẽ chào họ (nói): Bằng an cho quí vị ! Quí vị đã thành tựu, hãy bước vào ở trong đó. Và họ sẽ thưa : Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa hưởng đất đai (này). Chúng tôi có thể ở trong Thiên Đàng bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm việc (tốt) thật là ưu việt ! ». (39 :73-74)Theo như ông ‘Umar Ibn al-Khattab (R), thì Thiên Sứ (Saw) có nói : « Người nào trong các bạn hoàn thành viêc tẩy rửa (để cầu nguyện) đúng cách, sau đó nói : « Tôi nhận chứng chỉ có Allah Duy Nhứt, và tôi nhận chứng Muhammad là Sứ giả của Allah », tám cánh cửa của Thiên Đàng sẽ mở ra cho người đó. Và người đó sẽ vào Thiên Đàng bằng cánh cửa mà người đó lựa chọn. » Hadith do Muslim ghi lại.Theo như ông Sahl (R) thuật lại rằng Thiên Sứ (Saw) có nói : « Trong Thiên Đàng có một cánh cửa gọi là ar-Rayyan, vào Ngày Phục Sinh, những người đã nhịn chay vào bằng chính cánh cửa này, và không ai khác ngoài họ có thể vào được bằng cánh cửa này. Họ sẽ được gọi : -Những người đã từng nhịn chay đâu ? Và rồi những người này đứng dậy và không một ai khác ngoài họ có thể qua được cánh cửa này. Ngay khi họ qua khỏi cánh cửa, cánh cửa sẽ đóng lại và không một ai có thể vào được nữa. » Hadith do Muslim ghi lại.Ông Abu Hurayra (R) đã thuật lại rằng Thiên Sứ (Saw) có nói : « Những ai đã từng tiêu dùng thứ gì đó vì Allah thì người đó sẽ được gọi bởi những cánh cửa của Thiên Đàng : -Này những nô lệ của Allah ! Cánh cửa này tốt (cho ngươi vào). Những người đã từng tham gia nhiều những cuộc thánh chiến sẽ được gọi bởi cánh cửa Thánh Chiến ; Những người đã từng nhịn chay rất nhiều sẽ được gọi vào bởi cánh cửa ar-Rayyane ; Những người đã từng phân phát của bố thí sẽ được gọi bởi cánh cửa của Sự Bố Thí. Ông Abu Bakr nói : -thưa Thiên Sứ, thề với Thiên Sứ về mạng sống của bố mẹ tôi rằng chắc chắn sẽ không có một mối tổn hại nào bị đem đến cho những người được một trong những cánh cửa này gọi , nhưng liệu có ai sẽ được gọi cùng một lúc bởi tất cả những cánh cửa này không ? Thiên Sứ (Saw) trả lời : -Có, và ta hy vọng ông là một trong những người đó » Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.Có tám cánh cửa ở Thiên Đàng, những người vào đó thì vào một cách ung dung. Còn Địa Ngục có 7 cánh cửa thì mọi người chen lấn xô đẩy để vào. Những người vào Thiên Đàng, vào bằng những cánh cửa này. Họ sẽ được đón tiếp bởi những thiên thần, và những thiên thần này chào họ và nói : « Bình an cho quí vị ! Quí vị đã thành công, hãy bước vào ở trong đó » (39:73).Chỉ có Allah mới biết được niềm vui và hạnh phúc của các thiên thần. Những người ở Thiên Đàng sẽ rất hạnh phúc, vui cười về những gì mà Allah đã ban cho họ. Allah phán truyền rằng : « Vào ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ rạng rỡ (vì sung sướng), cười nói thoả thích với tin vui (về Thiên Đàng) ». (80:38-39)« Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các Ngôi Vườn (Thiên Đàng) có suối (nước trong). Lời nghênh đón họ sẽ là : quí vị hãy bước vào trong với sự Bình An và Yên Ổn !Và TA sẽ tẩy xoá khỏi lòng họ nỗi oán thù ; họ sẽ là anh em với nhau, nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt nhìn mặt (vui vầy). Trong đó họ sẽ không còn cảm giác mệt mỏi và không bị mời ra ». (15 :45-48).Ông Abu Hurayra (R) thuật lại là Thiên Sứ (Saw) có nói : « Nhóm người đầu tiên bước vào Thiên Đàng toả sáng như trăng tròn, sau đó những người đi tiếp theo toả sáng như một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Họ không cần đi tiểu tiện và cũng không cần đi đại tiện. Họ không khạc nhổ và cũng không khịt mũi. Những cái lược của họ sẽ bằng vàng, từ người họ toả ra một mùi thơm tuyệt hảo. Những nén nhang (hương) của họ có chất lượng của nhang al-Alouh (chất lượng tốt nhất của các loại nhang). Những người vợ của họ là những tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần với những đôi mắt to tròn. Họ sẽ giống như hình ảnh của người cha Adam (A) của họ. Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.


Đất ở Thiên Đàng :Đất ở Thiên Đàng được làm bằng hương liệu thơm phức. Như ông Abu Hurayra (R) thuật lại là người có hỏi Thiên Sứ (Saw) : «- Hỡi Thiên Sứ, loài người được sinh ra từ gì ? Thiên Sứ (Saw) trả lời : - Từ nước. Tôi lại hỏi tiếp: -Thế còn Thiên Đàng được xây dựng lên từ chất liệu gì ? Thiên Sứ (Saw) trả lời : - Một lớp bằng bạc, một lớp bằng vàng, và xi-măng được làm từ hương liệu thơm phức, đất của nó thì được làm từ nghệ. Những người được vào đó sẽ không bao giờ có cảm giác buồn chán, họ sẽ sống vĩnh cửu và không bao giờ chết. Trang phục của họ sẽ không bao giờ bị hư hỏng và tuổi trẻ của họ là vĩnh cửu. » Hadith do At-Tirmidhi ghi lại.


Hadith sau là một dẫn chứng : « Họ mời tôi vào Thiên Đàng. Những mái nhà của họ được làm từ châu báu, đất là những hương liệu thơm phức. » hadith do Muslim thuật lại.
5- Những dòng sông ở Thiên Đàng :Thiên Kinh Qu’ran đã nói rất nhiều về sự hiện hữu của những dòng sông ở Thiên Đàng. Allah phán truyền rằng :« Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được đưa vào các Ngôi Vườn (Thiên Đàng) phía dưới có những dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời theo phép của Rabb của họ. Lời nghênh đón chúc mừng họ trong đó sẽ là ‘Salam’ (Sự Bình An !). (14 :23)« Allah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi Vườn (Thiên Đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong đó, với các biệt thự cao sang trong các Thiên Đàng vĩnh cửu, nhưng hạnh phúc tột bậc là sự Hài Lòng của Allah ; và đó là một sự thắng lợi vĩ đại. » (9 :72)« Hình ảnh của Thiên Đàng đã được hứa với những người (ngay thẳng và sợ Allah (Muttaqun) sẽ là nơi có những dòng sông nước trong vắt không hôi tanh, có những dòng sông sữa tươi có mùi vị không thay đổi, có những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có những dòng sông mật ong tinh khiết… » (47 :15)« Quả thật, những người ngay thẳng và sợ Allah (Muttaqun) sẽ ở trong Vườn trời và bên những dòng sông (của Thiên Đàng) » (54 :54).Theo như ông Al-Hakim Ibn Mu’awiyya (R), thì cha của ông đã thuật lại lời của Thiên Sứ (Saw) nói rằng: « Ở trong Thiên Đàng có một biển nước, một biển mật ong, một biển rượu. Những dòng sông chảy rỉ rách trong đó. » Hadith do At-Tirmidhi ghi lại.Cần phải biết rằng nước ở Thiên Đàng không giống như nước ở trần gian chúng ta sống, vì nước ở trần gian nếu bị ứ đọng lại ở một nơi nào đó thì mùi vị và màu sắc của nước sẽ thay đổi tùy theo thời gian bị ứ đọng. Trong khi đó thì nước ở Thiên Đàng thậm chí nếu bị ứ đọng vĩnh viễn thì vị ngọt ngào và sự tinh khiết của nó luôn tồn tại. Nước ở Thiên Đàng rất trắng.


Và sữa ở Thiên Đàng không phải như sữa ở trần gian. Ở trần gian, sau một thời gian nhất định thì sữa sẽ bị hỏng và nhiễm khuẩn rồi để lại một mùi hôi thối. Còn sữa ở Thiên Đàng thì chảy trong một dòng sông, thời gian càng qua đi thì sự tinh khiết và độ mịn màng của nó càng tăng cao.


Cũng giống như vậy, rượu ở Thiên Đàng không giống với rượu của trần gian vì rượu ở trần gian được làm từ hoa quả hay ngũ cốc đã lên men. Khi người nào đó uống thì nó sẽ tạo nên những triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, thậm chí nó còn tạo nên sự xáo trộn trong hành vi và tinh thần. Nó là nguyên nhân của những hành động không kiểm soát được. Trong khi đó rượu của Thiên Đàng chảy trong các dòng sông. Loại rượu này không hề gây rối loạn cho những người uống nó, và cũng không hề tạo ra những triệu chứng khó chịu.


Bốn dòng sông này là đồ uống tuyệt hảo nhất cho loài người. Nước dùng để uống và rửa ráy, sữa dùng để nuôi dưỡng, rượu dùng cho sự vui thích và mật dùng để chữa khỏi bệnh và cho sự thoải mái.Ông Anas (R) thuật lại rằng : « Lúc chúng tôi ở nhà của Thiên Sứ, lúc đó người đang thiu thiu ngủ, sau đó người tỉnh dậy, ngẩng đầu và mỉm cười. Chúng tôi hỏi : -Thưa Thiên Sứ, điều gì làm cho người mỉm cười vậy ? Thiên Sứ trả lời : - Ta vừa được truyền một chương kinh, và người nói :


« Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhamad) Al Kawthar (một con sông nơi Thiên Đàng). Bởi thế, hãy dâng lễ ‘Salah’ và tế lễ (dâng lên Allah thôi). Quả thật, kẻ ghét (xúc phạm) Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng ! » (Chương 108). Sau đó người nói : « Các ông có biết Al Kawthar là gì không ? », chúng tôi trả lời : « Allah và Thiên Sứ của NGÀI mới biết ». Thiên Sứ nói : « Đó là một dòng sông ở Thiên Đàng mà Allah đã hứa với ta, nó chứa đựng sự giàu có và màu mỡ, đó là dòng sông mà cộng đồng của ta sẽ được hưởng trong ngày Phục Sinh. » Hadith do Muslim ghi lại.Một hadith khác được ông Hamman ® thuật lại là theo ông Quatada® và ông Anas ® thì Thiên Sứ (Saw) đã nói : «Ta đang đi trong Thiên Đường, Ta khám phá ra một dòng sông mà bờ của nó được làm bằng châu báu, Ta liền hỏi :- Này Thiên Thần Gabriel(A), đó là gì vậy ? Thiên Thần trả lời :- Đó là Al Kawthar mà Allah đã ban cho ông. Thiên Thần vỗ tay, lập tức một mùi hương tuyệt hảo thơm phức toả ra từ lòng đất. » Hadith do Al Bukhari và Muslim và Ahmad thuật lại.Theo như ông Abdallah Ibn Umar (R), Thiên Sứ có nói : «- Al –Kawthar là một dòng sông của Thiên Đàng mà bờ của nó làm bằng vàng, lòng sông làm bằng ngọc và đá quý, đất của sông có mùi hương thơm phức, nước của sông thì ngọt ngào hơn cả mật ong và trắng hơn tuyết. » Hadith do At-Tirmidhi ghi lại. Dòng sông Al-Kawthar trên Thiên Đàng là một món quà ưu đãi mà Allah ban cho Sứ Giả cuối cùng của Ngài, Muhammad (Saw).
6- Cây và hoa quả ở Thiên Đàng :Thiên kinh Qur’an, Allah cũng miêu tả nhiều loại cây và hoa quả trên Thiên Đàng như sau:


« Nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên Đàng) ; họ không cảm thấy mặt trời (nóng bức) và cảnh giá lạnh. Và bóng mát của nó (Thiên Đàng) che họ sát bên trên và trái cây từng chùm của nó lủng lẳng sa xuống gần tầm tay hái » (76 :13-14).« Trong những Ngôi Vườn có trái cây, trái chà là và trái lựu ». (55 :68).« Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn. Và đủ loại thịt chim mà họ ưa thích. Và có những tiên nữ (houri) với đôi mắt to (trữ tình) giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ ; Một phần thưởng về những việc (thiện) mà họ đã từng làm (trên thế gian). Họ sẽ không nghe thấy trong đó (Thiên Đàng) những câu chuyện tầm phào và tội lỗi. » (56 :20-25).« Những người Bạn của phía Tay Phải. Ai là những người Bạn của phía Tay Phải ? (Họ sẽ ở) giữa những Cây Bách Hương không gai góc, giữa những Cây Talh (cây chuối) ra trái trồng lên nhau, và bóng mát toả rộng, và nước chảy tràn trề, và trái cây dồi dào, không dứt mùa (ra trái) cũng không thiếu hụt. » (56 :27-33).Những cây này không cần theo mùa, chúng kết trái vào tất cả các mùa. Những người tin tưởng vào Allah lựa chọn những loại hoa quả mà họ thích, không có một hoa quả nào cấm họ. Tất cả những loại hoa quả này dành cho những người ở Thiên Đàng. Nếu những người được vào Thiên Đàng thích, họ có thể hái hoa quả một cách dễ dàng theo ý mà họ muốn, ngồi, nằm hay đứng. Những hoa quả này đều có hương vị linh thiêng tuy rằng chúng giống nhau ở những cái tên gọi nhưng hình dáng của chúng khác hẳn so với những hoa quả ở trần gian.


Allah phán truyền rằng : « Bởi thế, y sẽ sống một đời sống hạnh phúc, nơi một Ngôi Vườn (Thiên Đàng) trên cao, ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tầm tay hái. » (69 :21-23)Ông Anas (R) thuật lại rằng Thiên Sứ (Saw) có nói : « Ở Thiên Đàng, có những cây toả bóng mát rộng đến nỗi một kỵ sĩ đi suốt trăm năm không ngừng nghỉ mà vẫn không hết bóng mát. Nếu bạn muốn điều đó hãy nói : «những bóng mát toả rộng, một dòng sông chảy » Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.


 


 


 


 


Xem tiếp phần 2
Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 205 Tổng lượt truy cập 2377508