BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWI - HADITH SỐ 2C - ĐỨC TIN VÀO KINH SÁCH - NGÀY TẬN THẾ & SỰ TIỀN ĐỊNH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWI - HADITH SỐ 2C - ĐỨC TIN VÀO KINH SÁCH - NGÀY TẬN THẾ & SỰ TIỀN ĐỊNH

25.12.2013 15:01 - đã xem : 3251

Bắt buộc người Muslim phải tin tưởng ở tất cả những Kinh Sách là sự thật được Allah ban xuống, và phải tin tưởng những gì đã được ghi chép thực thụ trong đó, vì nó là ngọn đuốc để vào Islam và đức tin vững chắc nơi đó mới tạo được sự thành công ở Ngày Sau. 

Ai nói mình biết được khi nào tận thế hoặc tin vào ai đó biết được Ngày giờ tận thế thì y sẽ là người ngoại đạo (Kafir), bởi y đã phủ nhận Qur'an và Sunnah.

Tiền định có nghĩa là Allah đã định đoạt và sắp đặt hết mọi sự việc, mọi hiện tượng từ trước.

Cho nên, bắt buộc phải tin rằng Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng am hiểu tất cả mọi vạn vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng một cách tổng thể và cụ thể, những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sắp sẽ xảy ra như thế nào và ra làm sao đều nằm trong kiến thức của Ngài, dù điều đó thuộc về hành động và ý chí của Ngài hay từ hành động và ý chí của những bề tôi của Ngài.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO 2E

ĐỨC TIN VÀO KINH SÁCH & NGÀY TẬN THẾ 

THỜI LƯỢNG 63 PHÚT

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO 2F

ĐỨC TIN VÀO SỰ TIỀN ĐỊNH & ĐỊNH MỆNH 

THỜI LƯỢNG 50 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWIYAH - HADITH 41 & 42

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWIYAH - HADITH 41 & 42

41- Cha của Muhammad ông Abdullah bin A'mr bin Al-Os (R) thuật lại lời Thiên sứ (saw): "Đức tin của các người không được hoàn hảo cho đến khi nào sở thích của các người noi theo những gì Ta mang đến." Hadith do Al-Bukhory ghi lại trong bộ sách sung sướng của niềm hưởng thụ quyển 1, trang 38, Hadith số 45.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWIYAH - HADITH SỐ 36 ĐẾN 40

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWIYAH - HADITH SỐ 36 ĐẾN...

36- Ông Abu Huroiroh (A) thuật lại lời Thiên sứ (saw): “Ai giải thoát cho người có đức tin hoạn nạn ở trần gian sẽ được Allah giải thoát cho y hoạn nạn ở Ngày tận thế. Ai tạo sự dễ dàng cho người gặp khó khăn sẽ được Allah ban cho sự dễ dàng ở trần gian và Ngày sau...

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 31 ĐẾN 35

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 31 ĐẾN 35

31- Cha của Al-Abbaas là ông Sa'd bin Sahl Al-Sa'ydy (R) có thuật lại: Có người đàn ông đến thưa với Thiên sứ của Allah (saw): Thưa Rosul của Allah! Hãy chỉ cho tôi việc làm, khi tôi làm nó được Allah thương yêu và mọi người thương yêu tôi.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 29 & 30

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 29 & 30

29- Có lần ông Mu'az bin Jabal (R) hỏi Thiên sứ Muhammad (saw): - Thưa Thiên sứ của Allah! Người có thể nói cho tôi biết việc làm nào (khi làm nó) tôi sẽ được vào thiên đàng và kéo tôi ra xa khỏi hỏa ngục hay không?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI -  HADITH SỐ 25 ĐẾN 28

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 25 ĐẾN...

25- Ông Abu Zar (R) thuật lại có một nhóm bằng hữu (nghèo) đến thưa với Thiên sứ của Allah (saw): -Thưa Rosul của Allah! Những người giàu đã lấy hết phần thưởng rồi, họ dâng lễ Solah như chúng tôi, họ nhịn chay như chúng tôi nhưng họ lại có thêm tiền để bố thí nữa còn chúng tôi thì không.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 23 & 24

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 23 & 24

23- Cha của ông Malik là ông Al-Harith A'sim Al-A'sha'ry (R) thuật lại là Thiên sứ của Allah (saw) có nói: "Sự sạch sẽ là phân nữa của đức tin, câu Al-hamdulillah (tạ ơn Allah) sẽ làm đầy cán cân, câu Subha-Nalloh (Vinh quang thay Allah) và Al-hamdulillah sẽ lấp đầy những khoảng trống giữa trời đất, dâng lễ Solah là ánh sáng, sự bố thí là vật chứng, sự kiên nhẫn là hào quang, Qur'an là nhân chứng cho bạn hoặc chống đối lại bạn, tất cả mọi người cứ mỗi sáng đem thân mình ra bán thì có người cứu vớt thân mình và có người tự hủy hoại thân mình." Hadith do Muslim ghi lại ở phần tẩy rửa, chương sự ưu đãi nước Wuđu, Hadith số 1 và 223.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 20 - 21 VÀ 22

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 20 - 21 VÀ 22

20- Ông Abu Mas-ud U'qbah bin A'mr Al-Ansory Al-Badry (R) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (saw): "Quả thật, ai đã nghe được những nói về những lời mặc khải trước, nếu không hổ thẹn thì hãy làm gì thì làm." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 18 & 19

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 18 & 19

18- Ông Abu Zar Jundab bin Junadah và ông Abu Abdur Rohman Mu-a'd bin Jabal (R) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (saw): "Hãy kính sợ Allah ở bất cứ nơi nào bạn ở, hãy làm việc thiện lành mạnh sẽ xóa bỏ đi những gì bất lành trước đó và con người được tạo ra với khối óc tốt lành." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. Đây là Hadith Hasan và có một số sách ghi là Hadith Hasan Soheeh.