AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 10 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 10

13.03.2019 11:59 - đã xem : 1456

Sau khi ông Hamzah và ông Umar bin Al Khattab vào Islam thì tất cả toàn dân Quraish cảm thấy bất an, cho nên ban lãnh đạo Quraish họp khẩn và đưa ra quyết định cử người đến đàm phán với Thiên Sứ Muhammad (saw) là từ nay dùng phương cách hòa đồng thờ phượng...

Thiên Sứ Muhammad (saw) hỏi người đại diện Quraish: “Các ngươi có lời đề nghị gì vậy?”

Họ nói: Ông hãy tôn thờ thần linh của chúng tôi một năm, năm sau chúng tôi tôn thờ Thượng Đế của ông lại. Nếu tôn giáo của chúng tôi ở trên chân lý thì ông đã lấy được phần mình, còn nếu tôn giáo của ông là chân lý thì chúng tôi cũng có phần.”

Allah liền mặc khải chương Kinh Al-Kafirun (109) cho Thiên sứ (saw):

{(Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah *Ta không tôn thờ những thần linh mà các người thờ cúng *Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phụng *Và Ta sẽ không là một tín đồ của thần linh mà các ngươi đang tôn thờ *Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phụng *Các người có tôn giáo của các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta.

TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

PHẦN 10 (39 PHÚT)

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 29 (PHẦN CUỐI)

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Sau khi Thiên Sứ Muhammad (saw) đã hoàn thành nhiệm vụ truyền bá tôn giáo Islam cho mọi người thì dấu hiệu sức khỏe của Người đã biểu hiện mệt mõi và lâm bệnh. Dù bệnh của Người càng ngày càng nặng nhưng Thiên Sứ (saw) vẫn cố gắng đứng làm Imam để hướng dẫn cho những buổi hành lễ tập thể tại thánh đường.

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 28

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Trước khi trở về với Allah, Thiên Sứ Muhammad (saw) được Allah ban ân sủng cho Người tổ chức chuyến đi hành hương (Hajjj) lần cuối cùng tại ngôi đền Kab'ah vào ngày thứ bảy hai mươi sáu tháng Zul Qo'dah (tháng 11) năm thứ 10 (niên lịch Islam), chuyến đi hành hương này có rất đông bạn đạo của Người và dân chúng tại thành phố Madinah tháp tùng đi chung với Người. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 27

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Sau khi Thiên Sứ (saw) bảo ông Muhammad bin Maslamah ở lại cai quản Madinah và giao cho ông Aly bin Abi Tolib ở lại có bổn phận lo chăm sóc gia đình của Người. Vào ngày thứ năm Thiên sứ (saw) giao cờ lệnh tổng chỉ huy cho ông Abu Bakr Al-Siddeeq dẩn ba chục ngàn quân hướng thẳng về Tabuk để sẳn sàng chiến đấu. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 26

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Vào đêm mùng mười tháng Shawwaal (tháng 10) năm thứ 8 theo niên lịch Islam, Thiên Sứ Muhammad (saw) dẩn đoàn quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu đến thung lũng Hunain. Thiên Sứ (saw) giao cờ lệnh của nhóm ly hương (MuHajjirin) cho ông Aly bin Abi Tolib, cờ lệnh của bộ tộc Al-Aws giao cho ông Usaid bin Hu-dhoir, cờ lệnh của bộ lạc Al-Khozroj giao cho ông Hubaab bin Al-Munzir... Nói chung, mỗi bộ tộc có một lá cờ lệnh dẩn đầu. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 25

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Vào tháng Ramadan năm thứ 8 của niên lịch Islam, Allah Tối Cao đã mở cửa ban sự thành công vẻ vang cho Thiên Sứ Muhammad (saw) và người Muslim trở về chiếm lấy Makkah. Đó là chiến thắng vĩ đại nhất trong việc xây dựng đạo pháp của Thiên Sứ vì Allah đã nêu cao danh nghĩa trọng đại của Ngài và danh dự của Thiên Sứ trong việc truyền bá. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 24

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Vào tháng Zul Qođah (tháng 11) năm thứ bảy của niên lịch Islam, sau khi ký hiệp ước Huđaibiyah với bộ tộc Quraish thì Thiên Sứ (saw) dẩn một đoàn dân quân Muslim lên đường trở về Makkah để làm Umral (hành hương trả lại kỳ trước), Người ra lệnh cho ông Abu Ruhm Al-Ghi-faa-ry ở lại cai quản Madinah, còn một số vị Shahabah mang theo sáu chục con vật để dâng hiến cho Allah sau khi làm Umrah...

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 23

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

Sau khi người dân Muslim chiến thắng ở Khoibar thì đồng bọn Quraish ra yêu sách ký hiệp ước hòa bình với nhiều điều kiện, trong đó có một điều kiện như sau: Họ đến nói rằng: “Hỡi Muhammad! Hãy để yên những miếng đất trồng trọt cho chúng tôi dùng nó vì chúng tôi biết rõ cách trồng trọt hơn các người. Những gì chúng tôi trồng trọt được sẽ chia đôi.”   

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 22

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw)...

GỬI THƯ CHO CÁC VI VUA CHÚA: Sau khi Thiên Sứ Muhammad (saw) ký hiệp ước với bộ tộc Quraish tại Al Huđaibiyah thì Người đưa đoàn quân trở về Madinah. Từ đó Người tạm an tâm phần nào trong vấn đề phòng chống người Quraish đến quấy nhiễu người Muslim.