SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

25.05.2015 11:21 - đã xem : 2245

1- Khi bầu trời nứt ra, 2- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 3- Và khi trái đất được trải bằng, 4- Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 5- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 6- Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài (Allah).

7- Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải, 8- Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 9- Và được trở về với gia đình vui vẻ, 10- Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng, 11- Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 12- Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng, 13- Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 14- Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp TA)! 15- Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y;...

BA CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN

DẠY ĐỌC SURAH 84 CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

PHẦN I

PHẦN II

PHẦN REVIEW

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 65 - SURAH AT-TAGABUN

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 65 - SURAH AT-TAGABUN

Khen Ngợi Allah Và Đề Cập Đến Sự Tạo Hóa Và Kiến Thức Của Ngài: Đây là Surah cuối cùng trong số Al-Musabbihat. Như chúng ta đã được biết rằng tất cả các loài tạo vật đều phải khen ngợi sự vinh quang của Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Chủ Nhân của chúng.    

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 65 - SURAH AT-TALAQ (SỰ LY DỊ)

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 65 - SURAH AT-TALAQ (SỰ LY DỊ)

Ông Abdullah ibn 'Umar (R) kể lại việc ông ly dị vợ trong thời gian bà vợ đang có kinh nguyệt. Ông 'Umar ibn Khattab (R) hỏi về việc đó thì Thiên sứ Muhammad (saw) đáp: “Hãy bảo y ('Abdullah) giữ vợ của y lại cho đến khi bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ có kinh trở lại và dứt kinh thì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thì y ở, còn không thì ly dị vợ trước khi ăn nằm với vợ. Đó là 'Iddah do Allah qui định cho các phụ nữ ly dị.” [Sahih Al-Bukhari, Tập 7, Hadith số 178]

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 66 - SURAH AT TAHRIM

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 66 - SURAH AT TAHRIM

Allah khiển trách Vị Thiên Sứ của Ngài vì đã tự cấm bản thân mình từ những điều mà Ngài đã cho phép Người trong kinh sách. / Thiên sứ dạy gia đình của Người về tôn giáo và cách cư xử tốt. / Chất đốt của Hỏa Ngục và sự mô tả về các Vị Thiên Thần Canh Gác Hỏa Ngục...

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 67 - SURAH AL-MULK

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 67 - SURAH AL-MULK

Imam Ahmad bin Hanbal ghi chép lại từ ông Abu Hurayrah (R) rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói như sau: Quả thật, có một Surah (Chương) trong Thiên kinh Qur’an chứa ba mươi Ayat (câu kinh) sẽ cầu xin thay cho người xướng đọc nó cho đến khi y được tha thứ. Đó là: ﴾Phúc thay Đấng đang nắm quyền thống trị trong Tay Ngài﴿

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 68 - SURAH AL-QALAM

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 68 - SURAH AL-QALAM

Thiên sứ của Allah (saw) nói: "Quả thật, thứ đầu tiên mà Allah tạo ra là Cây bút, và Ngài phán bảo nó: "Hãy viết." Cây bút nói: "Lạy Thượng đế của bề tôi, bề tôi sẽ viết gì đây?" Ngài phán: "Hãy viết sắc lệnh và bất cứ điều gì sẽ xảy đến trong cõi đời." «

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 69 - SURAH AL-HAQQAH

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 69 - SURAH AL-HAQQAH

LỜI CẢNH BÁO VỀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA NGÀY PHÁN XÉT: Chương kinh Al-Haqqah là một trong những tên gọi của Ngày Phán xét, bởi vì trong thời gian đó lời hứa và sự đe dọa chắc chắn sẽ xảy đến. Allah phán bảo về tầm quan trọng của vấn đề này ở câu số 3- Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Thực-tại là gì?

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 70 - SURAH AL-MA'ARIJ

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 70 - SURAH AL-MA'ARIJ

Ông 'Ali bin Abi Talhah (R) thuật lại rằng ông Ibn 'Abbas (t) đã diễn giải về Lời phán ﴾Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời﴿ như sau: “Có nghĩa là sự cao cả và phong phú.” Còn ông Mujahid (R) nói về Lời phán ﴾Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời﴿ là: Có nghĩa là những con đường đi lên các tầng trời.”

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 71 - AL-NUH

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 71 - AL-NUH

Alllah phán bảo Nabi Nuh (A) rằng Ngài gửi Người đến với người dân của Người và mệnh lệnh cho Người phải cảnh báo họ về sự trừng phạt của Allah trước khi nó xảy đến với họ. Người  phải nói với họ rằng nếu như họ biết ăn năn hối cải và quay về với Allah , thì sự trừng phạt đó sẽ được hủy bỏ.