CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu