-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | SỰ XIN CỨU RỖI CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SỰ XIN CỨU RỖI CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
30.08.2007 08:45 - đã xem : 2434
_VIEWIMG

Theo lý thuyết của Ahlus - Sunnah và Al - Jama'ah đã đưa ra giải pháp trung lập giữa những người đa thần giáo, thiên chúa giáo và những nhóm mới xuất hiện sau nầy, họ bị tiêm nhiễm bởi những lý thuyết của Đông phương, họ đưa ra những điều mới mẻ mà họ cho là đúng rồi đem vào áp dụng cho tôn giáo.


Một số người khác đã tự nâng cao một người nào đó (Còn sống hay đã chết)do Allah tạo ra rồi đưa họ ngang hàng với Allah để cầu xin ở họ.

Một số khác thì không chấp nhận sự xin cứu rỗi của Thiên Sứ cho những người muslim bị phạm tội hay sẽ xin cứu rỗi cho những người muslim không vấp phải tội phản lại với Allah (Shirk) ra khỏi địa ngục.

 

Ông Abu Hurairoh (R) thuật lại lời của Rosul (saw) như sau: "Sự đu-a của bất cứ vị thiên sứ nào của Allah đều được chấp nhận, nên họ đã mau mau cầu xin, còn Ta thì để dành lại cho Ngày Sau, hy vọng rằng nó sẽ hữu ích nho những người nào trong cộng đồng Ta đã chết đi không phạm phải tội shirk hay phản lại Allah." Hadith do Muslim ghi lại.

 

Những vị Ulama theo AhLus Sunnah đã ghi lại là có tám trường hợp để Rosul (saw)can thiệp và xin cứu rỗi như sau:

 

1/. Shafa-ah Al Uzma: Đại cứu rỗi cho toàn nhân loại vào ngày chờ đợi để đưa ra phán xét. Có nhiều hadith soheh ghi lại như sau: "Tất cả nhân loại từ thời khai thiên lập địa cho đến Ngày tận thế sẽ tụ hợp nhau lại một chỗ để chờ Allah xét xử. Mặc dù con người đã được báo trước là có phước hay có tội, nhưng những giây phút chờ đợi là những giây phút sợ sệt và lo lắng vì không biết mình sẽ ra sao??? Vào lúc đó Allah sẽ cho tất cả nhân loại được tái sinh lại với hình hài mang dấu vết được thưởng hay bị phạt của họ, trong khi ánh nắng mặt trời chiếu nóng chỉ vài gang trên đỉnh đầu. Sự đói khát lẩn sợ sệt với thời gian chờ đợi để chờ Allah phán xử thì dài vô tận không giống như trên thế gian nầy, cho nên con người hấp tấp đi tìm Thiên sứ của họ để nhờ can thiệp với Allah để xin Ngài cứu rổi và phán xét cho mau chóng.

 

Có nhiều người tìm đến Nabi Adam để nhờ xin cứu rỗi với Allah nhưng đều bị Người từ chối. Rồi họ đến với Nabi Noah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa nhưng tất cả đều bị từ chối không dám can thiệp và xin cứu rỗi với Allah. Sau cùng họ phải tìm đến Nabi Muhammad (Saw) để nhờ can thiệp. Nabi thấy vậy vội đến cúi lạy hai sujud dưới Ngai vàng của Allah, và Nabi xin Allah rộng lượng phán xét cho nhanh chóng. Sau đó những Thiên thần xuất hiện như áng mây bay lượn xuống Ngai vàng của Allah và Ngài bắt đầu xét xử sự hành đạo của mỗi cá nhân. Những người nào nhận được cuốn số bằng tay mặt thì nhận sự ca ngợi và khen thưởng của Allah, còn nếu bị trao sổ bằng tay trái thì ngược lại."

 

2/. Sự can thiệp và xin cứu rỗi của Rosul (Saw) cho tất cả những người tin tưởng (moamine) được vào Thiên-Ðàng. Qua hadith do Ông Anas ibnu Malik (R) thuật lại lời của Rosul (saw) như sau: "Ta là người đầu tiên được phép cứu rỗi ở trong thiên đàng và Ta là sứ giả được nhiều người theo nhứt." Một hadith khác cũng do ông Anas ibnu Malik (R) thuật lại lời của Rosul (saw) như sau: "Vào ngày Sau, Ta đến mở cửa thiên đàng, Thiên thần gát cửa hỏi: -Thưa ông là ai ? Ta nói: -Muhammad. Thiên thần gát cửa trả lời: -Tôi được lệnh không được mở cửa cho ai trước ông cả." Hadith do Muslim ghi lại.

 

3/. Rosul (saw) sẽ can thiệp và cứu rỗi cho bảy chục ngàn người vào thiên-đàng mà không cần cứu xét, đây cũng là trường hợp của ông Ukazas ibnu Mohsen (R). Qua hadith do ông Abu Hurairoh (R) thuật lại như sau: "Rosul (saw) nói : Có bảy chục ngàn người của umath Ta (cộng đồng Ta) sẽ vào thiên đàng không cần xứu xét. Ông Ukazah nghe vậy thưa : -Thưa Thiên Sứ, xin Người xin với Allah cho tôi được nằm trong số đó. Rosul (saw) nói : -Xin Allah hãy ban cho ông ta trong hàng ngũ đó. Nghe vậy có một người lên tiếng: -Xin Thiên Sứ cầu xin với Allah cho tôi giống như vậy. Rosul (saw) trả lời: -Ông Ukasah đã đi trước ông một bước rồi." Do Muslim ghi lại.

 

Hadith khác do ông Imran ibnu Husein (R) thuật lại lời của Rosul (saw): "Trong cộng đồng của Ta có bảy chục ngàn người sẽ vào thiên đàng không cần xét xử. Có một vị Sohabah hỏi: -Thưa đó là những ai vậy Thiên sứ ? Nabi (Saw) trả lời: -Ðó là những người không tìm những người để nhờ làm bùa trị bệnh, không tin những điềm 'chim kêu', không tin những nhà tiên tri hay thầy bói, và họ hết lòng phó thác cho Allah. Hadith do Muslim ghi lại.

 

4/. Sự can thiệp và cứu rỗi của Rosul (saw) cho những người đã được vào thiên đàng và sẽ được nâng cấp ở trong đó.

 

5/. Sự can thiệp và cứu rỗi của Rosul (saw) cho những người sau khi phán xét hành đạo của họ được coi là tương đồng (không tốt cũng không xấu), nên Rosul (saw) đã can thiệp và cứu rỗi cho họ vào thiên đàng.

 

6/. Sự can thiệp và cứu rỗi của Rosul (saw) cho những người phạm phải trọng tội đáng vào địa ngục, nhưng những người nầy chỉ tôn thờ ở Allah Duy Nhứt (Muwahhidien). Nhờ sự cứu rỗi của Rosul (Saw) họ lại được vào thiên đàng. Một hadith do ông Anas ibnu Malik (R) thuật lại lời của Rosul (Saw): "Sự can thiệp và xin cứu rỗi của Ta cho những người mang trọng tội, nhưng họ chỉ tin tưởng có một Allah mà thôi". hadith do Imam Ahmad ghi lại.

 

7/. Sự can thiệp và xin cứu rỗi của Rosul (saw) cho những người vi phạm trọng tội, họ đã bị đày vào địa ngục nhưng vì họ là những người tin tưởng nên sau đó được vớt lên thiên đàng. Qua hadith dẫn chứng do ông Anas ibnu Malik (R) thuật lại lời của Rosul nói : "Những ai chấp nhận chỉ có Allah Duy Nhứt để tôn thờ, dù sự tin tưởng của họ chỉ có bằng một hạt đậu hay hạt lúa mì hay nhỏ như hạt nguyên tử đều được vớt ra khỏi địa ngục." Hadith do Muslim ghi lại.

 

8/. Sự can thiệp và xin cứu rỗi của Rosul (saw) cho bác cuả Người là ông Abu Talib để được giảm bớt sự hành hạ trong địa ngục, nhưng không bao giờ ra khỏi địa ngục. Qua hadith như sau: "Ông Al Abbas ibnu Abdul Muttalib nói với Rosul (saw): -Thưa Rosul (saw) không có cách nào giúp ích được cho ông Abu Talib hay sao ? Rosul (saw) trả lời: -Có, ông ta sẽ bị hành hạ ở tầng nhẹ nhứt của địa ngục, mỗi lần lửa táp thì tiêu tan rồi trở lại hình hài cũ, nếu không nhờ sự cứu rỗi của Ta thì ổng phải chịu hành hạ dưới đáy của địa ngục." Hadith do Muslim ghi lại.

 

Theo Ahlus Sunnah và Zama'ah thì phải tin tưởng có tám điều do Rosul (saw) can thiệp và xin cứu rỗi. Tám điều nầy được dựa vào những bằng chứng của Thiên kinh Quran và hadith soheh ghi lại. Hơn nữa, đối với những người tin tưởng ở Allah Duy Nhứt (Muwahhdien) chỉ được cứu rỗi qua hai điều kiện như sau :

 

Thứ nhứt: Chỉ khi nào được phép của Allah cho những người can thiệp mới được phép xin cứu rỗi ai. Qua lời phán của Allah: "Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có phép của Ngài? Sourate : 2 /225.

 

"Không có ai sẽ được phép can thiệp với Ngài nếu không được Ngài cho phép." Sourate 10 / 3.

 

Thứ nhì: Chỉ được can thiệp cho những ai Ngài bằng lòng, qua lời phán của Allah: "Họ không bao giờ dám can thiệp để cứu rỗi ngoại trừ kẻ nào được Ngài chấp nhận." Sourate 21 28.

 

Sự kết tụ giữa hai điều kiện nói trên, qua lời phán của Allah: "Trên trời có biết bao nhiêu thiên thần nhưng không ai có quyền can thiệp để xin cứu rỗi, chỉ trừ những người được Allah muốn và cho phép." Sourate 53 28. Sự can thiệp xin cứu rỗi nầy sẽ được Allah cho phép vào Ngày Sau cho những vị Thiên Sứ, Thiên Thần và những người tin tưởng (moamine) qua hadith sau : Ông Abu Said (R) thuật lại lời của Rosul (saw) nói: "Những vị thiên thần sẽ can thiệp, sau đó những vị sứ giả và sau cùng là những người moamine, chỉ còn lại sự rộng lượng bác ái của Ðấng Tạo Hóa, sau đó Allah cứu vớt ra một số người từ địa ngục lên thiên đàng với lòng từ bị bác ái của Ngài mà những người đó họ không hề hành đạo nào tốt lành cả."

 

 

Bài của Giáo sư Tiến sĩ Husien Mutgowa'a At Tartawy.

Tập san Ad Daawah số 1742 xuất bản tháng 03/2000 tại Riyah, Saudi.

Do Hosen Mohamad chuyển ngữ.

 


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2980247