-Chân Lý Islam | baiviet | AL HAJJ | SỰ CAO QUÍ KHI ĐI HÀNH HƯƠNG (HAJJ)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SỰ CAO QUÍ KHI ĐI HÀNH HƯƠNG (HAJJ)
24.10.2008 03:32 - đã xem : 3947
_VIEWIMG
Để hoàn tất năm nền tảng của Islam và tỏ lòng biết ơn về sự ban bố của Allah dành cho nô lệ trong phương diện vật chất lẫn tinh thần, vì tiền bạc và sức khỏe là hai vấn đề quan tâm của con người. Cho nên, những gì chúng ta được hưởng từ sự ban bố của Ngài thì chúng ta phải thực hiện những gì Ngài đã Phán bảo mà Thiên sứ Muhammad (saw) có nói như sau :

« Những ai có đủ điều kiện về vật chất lẫn tinh thần, cũng như có đầy đủ sức khỏe có thể đi đến Baitulloh (Nhà của Allah) tại Mecca để thi hành bổn phận hành hương (Hajj) mà không chịu đi, khi chết đi sẽ bị liệt vào hàng ngũ của người Do Thái và Thiên Chúa giáo ». Hadith do At Tirmizy ghi lại.

Bởi vì Allah có phán : « … Và việc đi làm Hajj dâng lên Allah tại ngôi đền Kab’ah là một bổn phận đối với người nào trong nhân loại có đủ khả năng tìm đường đi đến đó, và ai không có đức tin thì (nên biết) quả thật Allah Rất mực Giàu có, Độc Lập với thiên hạ ». S 3 : 97

Cho nên, nếu ai có đủ điều kiện (nam và nữ) thì phải lập tức lo thi hành nghĩa vụ bắt buộc của nền tảng thứ năm (Hajj), đừng trì hoản mà để mất cơ hội mà sau này không biết có cơ hội khác hay không ? Theo nhiều ý kiến của các vị Ulama (Học giả Islam) cho rằng đó là điều tội lỗi, Allah sẽ không tha thứ cho họ.

Sự thi hành Hajj là một phương cách để rèn luyện con người biết chịu đựng những gian nan khổ cực từ tinh thần đến vật chất, huấn luyện con người biết kiên nhẩn và chịu đựng những gian khổ vì Allah. Thi hành Hajj cũng là thời gian biểu hiện của tánh tình để tự biết kềm chế những dục vọng, dè dặt từ lời nói, khiêm nhường, từ tốn và dịu dàng trong những cử chỉ cao đẹp đối với mọi người, đây là sự thử thách lớn lao trước sự chứng kiến của Đấng Vinh Quang Cao Cả.

Thiên sứ Muhammad (saw) đã từng nói : « Những ai thi hành Hajj thật tâm vì Allah mà không phạm luật, không gây phiền hà cho người khác và khiên nhẩn chịu đựng mọi khó khăn thì được Allah tha thứ tội lỗi như mới được tái sinh ». Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.

Hajj cũng là cơ hội để nhắc nhở con người nên biết sẽ có một ngày Allah sẽ tụ họp tất cả nhân loại lại; ngày mà mỗi người (linh hồn) sẽ đối diện với điều phúc mà họ đã làm và với điều tội mà họ đã phạm; ngày mà một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số gương mặt sẽ tối sầm; ngày mà tất cả mọi người mặc đồng phục giống nhau; ngày mà tất cả mọi người đều bình đẳng trước Đấng Tạo Hóa; ngày mà mọi người chờ đợi sự Phán Xét công minh, ngày đó không ai lo cho ai được; ngày mà mọi người nhờ sự hành đạo của mình để chóng đở sức nóng của mặt trời, vì mặt trời nằm gần ở đỉnh đầu không có một áng mây che chở. Ngày mà con người cảm thấy mình rất bé nhỏ và không còn cảm thấy sự hơn thua với đời; ngày mà không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi và sẽ được trả lại đầy đủ về điều mình đã làm; ngày mà con người ước nguyện được trở về kiếp trước để chăm lo hành đạo vì Allah…

Allah phán:

“Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA (Allah) đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình bạn hữu (bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được chấp thuận). và những kẻ không có đức tin là những kẻ làm điều sai quấy”. S. 2/254

“Vào Ngày đó, mọi quyền hành sẽ nằm trong tay của Allah. Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ ở trong những Ngôi Vườn Hạnh Phúc (Thiên đàng)”. S. 22/56

Cho nên, ý nghĩa đi làm Hajj rất là rộng lớn, nó sẽ rèn luyện cho con người có những phẩm chất tốt đẹp, và nó cũng báo hiệu cho chúng ta biết sẽ có một ngày chúng ta ra đi bỏ lại tất cả các thứ trên đời (gia đình, bạn bè, tiền tài, danh vọng…), vì mỗi giờ solah đều có « Solah Janazah » cho người chết, nó sẽ nhắc nhở chúng ta nên hiểu về điều ấy. Vì vậy, ông Ibnu Abbas ® có thuật lại là Thiên sứ Muhammad (saw) có nói : « Những ai có ý định muốn đi làm Hajj thì hãy mau mau thi hành ngay, vì không biết mai nầy nếu bị bệnh không có sức khỏe hay có gì đó làm cản trở thì sẽ mất đi dịp tốt đẹp đó ». Hadith do Ibnu Mjah, Al Hakim và Abu Dawud ghi lại.

Có lần ông Abu Hurairah ® hỏi Rosul Muhammad (saw) như sau:

-         Thưa Rosul! Trong sự hành đạo thì hành đạo nào tốt nhất?

-         Rosul (saw) trả lời: - Đó là sự tin tưởng Allah và Thiên sứ của Ngài.

-         Ông Abu Hurairah ® hỏi tiếp: - Thưa Rosul, sau sự hành đạo đó là sự hành đạo nào?

-         Rosul (saw) trả lời: - Sự hi sinh và tranh đấu trên con đường phục vụ Allah.

-         Ông hỏi tiếp: - Và sau cái đó nữa…?

-         Rosul (saw) trả lời: - Thi hành Hajj hoàn hảo.

(Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại)

 Một hadith khác do ông Buraidoh ® thuật lại là Rosul Muhammad (saw) có nói: “Những ai dùng đồng tiền chi tiêu trong lúc thi hành Hajj, thì đồng tiền đó xem như sự đóng góp trên con đường phục vụ vì Allah, một đồng chi ra nó có giá trị lên bảy trăm lần”. Hadith do Ahmad ghi lại.

HajjVì vậy, Hajj (hành hương) là một sự tin tưởng trong việc hành đạo (Ibadah), tuy không bắt buộc nhưng những ai có điều kiện thì trở nên bắt buộc và ít nhất là thi hành một lần trong đời người. Thi hành hajj không phải để nêu cao địa vị hay phong chức cho một cá nhân nào, mà đó là bổn phận của mọi người Muslim khi nằm trong những điều kiện có thể, và nó giống như bao sự hành đạo bắt buộc (Solah, Nhịn chay, Zak’at…) khác mà thôi.

Do đó, chúng ta đã có dịp nhìn thấy mỗi năm đến tháng làm Hadji thì hàng hàng lớp lớp người tin tưởng từ khắp năm châu xôn xao lên đường để làm nhiệm vụ, vì họ đã hiểu được sự lợi ích cao quí của nhiệm vụ này. Chỉ tiếc thay những người không tin tưởng mà Allah có phán như sau:

“Quả thật, đối với những kẻ không tin tưởng và cản ngăn người khác không cho đi đến Al Masjid al-Haram (tại Mecca) nơi mà TA (Allah) đã làm ra sự bình đẳng cho mọi người, cho dân cư của nó cũng như cho du khách thập phương (đến thờ phụng). Nếu ai có ý định làm điều xúc phạm một cách sai quấy trong đó, thì TA sẽ cho nếm một hình phạt đau đớn”. S. 22/25

“Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban cấp cho họ và để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày ấn định (Tashriq gồm các ngày 11,12 và 13 của tháng Dhul Hijjah tại Mina), và nhắc tên của Allah trên những con thú nuôi mà Ngài đã cung cấp cho họ (để làm vật tế). Do đó, hãy ăn thịt của chúng sau khi tế và phân phối (thịt của chúng) cho những người nghèo đói”. S.22/28

Theo sunnah, vào những ngày đó (11, 12, và 13 tháng Dhul Hijjah) những ai đi làm Hajj thì nên tụng niệm (Zikir) Allah cho thật nhiều, còn những ai ở nhà không đi làm Hajj thì nên nhịn chay vào ngày mùng 9 (Arafat) thì sẽ được Allah tha thứ những tội lỗi hiện tại và đã qua, Insha-Allah. (Theo hadith của Imam Muslim – Tafsir Ibnu Kathir trang 450, quyển hai).

Khi đi làm Hajj chúng ta sẽ gặp được những đồng đạo khắp nơi qui tụ về ngôi nhà của Allah (Kab’ah), đủ màu da sắc tộc, đủ mọi thành phần và trình độ mà tất cả đều bình đẳng như nhau, tất cả chỉ biết một điều là tôn thờ Đấng Vinh Quang, Đấng Chủ Tể của vũ trụ. Những ngày ấy là những ngày của sự đoàn kết, thương yêu và thông cảm cho nhau trong tình nghĩa huynh đệ Muslim. Bởi thế, Rosul Muhammad (saw) có nói như sau: “Tinh thần đoàn kết là linh hồn của sự thắng lợi, Ta thề với Đấng nắm lấy linh hồn của Ta, không có ai được vào thiên đàng ngoại trừ người đó phải có niềm tin nơi Allah. Tất cả đều phải thương yêu lẫn nhau, một trong những cách thức để tạo tình thương đó là những lời chào hỏi (salam) với nhau mỗi khi gặp mặt”. Hadith do Muslim ghi lại.

Theo sự giải thích của Sheikh Mohamad Amine là: Sự cao quí của Hajj là Allah đã sắp đặt cho chúng ta có dịp đoàn tụ tại một điểm duy nhứt, từ đó chúng ta sẽ trao đổi những quan điểm trong cuộc sống và bổ túc văn hóa đạo giáo cho nhau, đây cũng là sự mầu nhiệm trong sự huyền bí mà Allah đã đưa ra trong nền tảng thứ năm của Islam.

Hajj là sự qui tụ trọng đại nhứt của người Muslim, đây cũng là cơ hội để cùng nhau thảo luận những kiến thức về tôn giáo, ở đây chúng ta thường thấy có những buổi giảng thuyết về giáo lý Islam, từ đó chúng ta sẽ có dịp học hỏi và tìm ra những giải pháp thực thi trong việc thi hành giáo luật.

Hajj là biểu tượng của sự thống nhứt và đoàn kết, tất cả mọi người đều thi hành bổn phận theo một bài bản mà giáo luật đã định sẳn.

Hajj là nơi chúng ta hành đạo sẽ gặt hái nhiều phước đức mà Allah đã qui định. Một lần solah (lễ nguyện hàng ngày) trong Masjid Al-Haram tại Mecca thì sẽ được phước một trăm ngàn lần, một lần solah tại Masjid An-Nabawy Al Madina thì được phước một ngàn lần (Hadith do Muslim ghi lại). Ngoài ra, nếu ai thi hành Hajj một cách hoàn hảo, không phạm điều cấm thì Allah sẽ tha thứ tội lỗi của họ như mới được tái sinh (Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại).

Tóm lại, nếu có cơ hội và điều kiện mà Allah ban cho thì nên thi hành Hajj, đừng vì tiền tài, danh vọng hay nói nom na là “tiếc của đời” mà bỏ qua nền tảng thứ năm của Islam, đây là nền tảng mà những người tin tưởng lúc nào cũng đang chờ sự hồng ân ban bố của Ngài. Cầu xin Allah ban cho mọi người Muslim đều hưởng không khí Hajj tại ngôi nhà của Ngài ít nhất một lần trong đời người của họ, amine.


Abu Azizah tóm lượt từ những sách “Năm nền tảng của Islam” của tác giả Mohamad Hosen biên soạn và dẫn chứng từ thiên kinh Qur’an.

Hajj

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 255 Tổng lượt truy cập 2999855