YOUTUBE CHANLYISLAM - KIÊN NHẪN & CHỊU ĐỰNG SỰ AN BÀI CỦA ĐẤNG TỐI CAO Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

KIÊN NHẪN & CHỊU ĐỰNG SỰ AN BÀI CỦA ĐẤNG TỐI CAO

221 xem