YOUTUBE CHANLYISLAM - KHUTBAH / HÃY THỜ PHƯỢNG ALLAH ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

KHUTBAH / HÃY THỜ PHƯỢNG ALLAH ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

100 xem