YOUTUBE CHANLYISLAM - TƯ THẾ CÚI LẠY (SUJUD) LÀ KHOẢNG CÁCH GẦN NHỨT GIŨA BẠN VÀ ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

TƯ THẾ CÚI LẠY (SUJUD) LÀ KHOẢNG CÁCH GẦN NHỨT GIŨA BẠN VÀ ALLAH

203 xem