YOUTUBE CHANLYISLAM - QUR'AN VIỆT NGỮ - CHƯƠNG MỞ ĐẦU AL FATIHA & PHẦN 1 CHƯƠNG 2 AL BAQARAH CÂU 1 ĐẾN CÂU 134 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

QUR'AN VIỆT NGỮ - CHƯƠNG MỞ ĐẦU AL FATIHA & PHẦN 1 CHƯƠNG 2 AL BAQARAH CÂU 1 ĐẾN CÂU 134

98 xem