YOUTUBE CHANLYISLAM - QUR'AN VIỆT NGỮ - PHẦN 2 CHƯƠNG 2 AL BAQARAH CÂU 134 ĐẾN CÂU 286 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

QUR'AN VIỆT NGỮ - PHẦN 2 CHƯƠNG 2 AL BAQARAH CÂU 134 ĐẾN CÂU 286

91 xem