YOUTUBE CHANLYISLAM - HÃY LẮNG NGHE VÀ LẶP LẠI NHỮNG LỜI GỌI HÀNH LỄ SALAH (ADZAN) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

HÃY LẮNG NGHE VÀ LẶP LẠI NHỮNG LỜI GỌI HÀNH LỄ SALAH (ADZAN)

98 xem