YOUTUBE CHANLYISLAM - VAI TRÒ KIÊN NHẨN CHỊU ĐỰNG (SABR) TRONG AQEEDAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

VAI TRÒ KIÊN NHẨN CHỊU ĐỰNG (SABR) TRONG AQEEDAH

194 xem