-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN (2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN (2)
12.01.2009 01:01 - đã xem : 3907
_VIEWIMG
Một trong những điều tin tưởng đầu tiên của con người cho đến Ngày Sau là tuyệt đối phải tin tưởng Allah, đây là điều căn bản quan trọng nhất trong đức tin, vì đó là cánh cửa để hội nhập và thể hiện đức tin từ đó, nó là chủ đề thứ nhất để con người làm nền tảng và sau đó là phần hành đạo. Tin tưởng nơi Allah Duy Nhất là thể hiện mọi đức tin ở Ðấng Tạo Hóa Chủ Nhân của tất cả, tin tưởng ở sự Duy Nhất Cai Quản của Ngài và tin tưởng những đặc tính, danh tính tuyệt đối của Ngài. Con người phải chấp nhận và tin tưởng ở ba quan điểm trên mới được gọi là tin tưởng nơi Allah.

Nếu chấp nhận « Chỉ có Allah là Ðấng Tạo Hóa duy nhất » (thuộc Tawhid Arrububiyah, một trong ba loại tawhid như đã giải thích ở phần thứ nhất), thì cũng chưa thể tạo đuợc đức tin hoàn toàn. Bởi vì, việc tin tuởng duy nhất này không phải là mục đích tối hậu mà Allah đã gửi những vị sứ giả xuống trần gian.Vì thế, nếu ai chỉ tin có Allah là Ðấng Tạo Hóa không thôi, mà không tin tuởng vào sự thờ phuợng ở Ngài duy nhất (Tawhid Al Uluhiyah) thì người đó chưa có đức tin hoàn toàn.

Allah đã phán trong kinh Quran:

قال تعالى: (وماَ يؤمنُ أكثرهم بأللهِ إلا وهم مشركونَ). يوسف:106.

« Và đa số bọn họ không tin tuởng nơi Allah trong thời gian tôn thờ đa thần (Musrikin) ». Suroh Yusuf 12 : 106.

Ý nghĩa: Một số nguời chỉ chấp nhận Allah là Ðấng Tạo Hóa, Ðấng Ban Bố, Ðấng Cai Quản... Cũng có thể nói là chỉ chấp nhận Tawhid Arrububiyah. Nhưng tiếc thay bên cạnh đó họ lại tôn thờ những thần tượng hay ai khác do Allah tạo ra (những người hay tạo vật không thể ban bố hoặc che chở, không ngăn cản hay giúp đỡ cho họ đuợc) mà họ dùng để tôn thờ đồng đẳng với Allah.

Với dòng thiên kinh Qur’an trên, đã được những vị học giả từ thời sohabah (bạn hữu của Rosul (saw)) giải thích như sau:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله وهم مشركون)).

Ông Abdulloh ibnu Abbas ® nói: « Khi hỏi họ (đa thần), ai đã tạo ra trời đất và núi non? thì họ trả lời: - Ðó là Allah, nhưng bên cạnh đó họ lại là những người đi theo đa thần». Có nghĩa là tôn thờ những thần tuợng khác bên cạnh Allah.

وقال عِكرِمة: ((سألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله، وهم يعبدون غيره)).

Ông Ikrimah ® nói: « Khi hỏi họ (ngoại đạo), ai đã tạo ra ông và tạo ra trời đất? thì họ trả lời: Đó là Allah, đó là đức tin của họ, nhưng họ lại không thờ phượng Allah mà tôn thờ ai hay tạo vật khác ».

وقال مجاهد: ((إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره)).

Ông Mujahid ® nói: « Sự tin tuởng của họ (đa thần) đã thốt lên: Allah đã tạo ra chúng ta, ban bố lương thực và rước lấy cái chết của chúng ta, nhưng rồi họ lại không tôn thờ ở Allah duy nhất mà là đa thần ».

وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم بن زيد: ((ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهم مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقُه ورازقُه، وهو يشرك به، ألا ترى كيف قال إبراهيم عليه السلام: (قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وءابآءكم الأقدمون * فإنهم عدوٌلى إلا رب العالمين).الشعراء:75-77.

Ông Abdurrohman ibnu Zaidu ibnu Aslam ibnu Zaidu ® nói: « Không có một người đa thần nào tôn thờ ngoài Allah ra lại không chấp nhận Allah là Ðấng Sáng Tạo, Ðấng Ban Bố. Thế mà họ vẫn tôn thờ kẻ khác bên cạnh Ngài, nên hãy đọc lời mà Nabi Ibrohim (A) nói: (Ibrahim) bảo: 'Thế quí vị có quan sát đồ vật mà quí vị đang tôn thờ chăng? * 'Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vị? * Nhưng chúng là kẻ thù của tôi ngoại trừ Rabb (Ðấng Chủ Tể) của vũ trụ ». Suroh Ash Shu-ra 26 : 75-77. .

Những bằng chứng trên đã được các vị sứ giả nhắc nhở thuờng xuyên. Ngay cả vào thời của Nabi (saw), những người Musrikin (đa thần giáo), họ vẫn chấp nhận Allah là Ðấng Tạo Hóa, Ðấng Ban Bố, Ðấng Cai Quản, nhưng rồi họ cũng vẫn tôn thờ những bụt thần khác bên cạnh Allah để cầu xin, lạy lục, thờ phụng hay phó thác...

Trong thiên kinh Qur’an đã chứng minh rất nhiều đoạn về việc những người đa thần, chấp nhận có Allah, nhưng lại thờ phượng thần linh khác bên cạnh hay chung với Ngài, qua lời phán của Allah:

ومن ذلك قوله تعالى: (ولئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخرَ الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكونَ) العنكبوت:61.

« Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và đã chế ngự mặt trời và mặt trăng (theo Ðịnh Luật của Ngài)? Chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah' Thế tại sao chúng lánh xa Ngài? ». Suroh Al Ankabut 29: 61

وقوله تعالى: (ولئِن سألتهم من نزل من السماء مآءً فأحيابهِ الأرض من بعد موتها ليقولُن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون).العنكبوت:63.

(Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã ban nuớc mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng để làm sống lại lớp đất chết khô thì chắc chắn chúng sẽ đáp 'Allah'. Hãy bảo chúng: 'Mọi lời ca ngợi và biết ơn đều dâng lên Allah' Không! Ða số bọn chúng không hiểu). Suroh Al Ankabut 29: 63.

وقوله تعالى: (ولئِن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون) الزحرف: 87.

(Và nếu Ngươi có hỏi chúng 'Ai đã tạo hóa các ngươi?' thì chắc chắn chúng sẽ đáp 'Allah', thế sao chúng lại lánh xa 'Allah’?). Suroh Az Zukhruf 43: 87.

وقوله تعالى: (قل لمن الأرض ومن فيهآ إن كنتم تعلمون* سيقولون الله قل أفلا تذكرون* قل من رب السماوات السبع وربُّ العرش العظيم * سيقولون لله قل أفلا تتقون * قل من بيده ماكوتُ كل شيءٍ وهو يجيرُ ولا يجارُ عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فأنى تسخرونَ) (المؤمنون:84-89).

((Hỡi Muhamamd) hãy bảo chúng: 'Trái đất và mọi người sống nơi đó thuộc của ai, nếu các người biết * Chúng sẽ đáp: 'Của Allah' hãy bảo chúng: 'Thế các người không chịu lưu ý hay sao?'* hãy bảo chúng: Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tầng trời và Rabb của Chiếc Ngai Vương Vĩ Ðại?' * Chắc chắn chúng sẽ đáp 'Allah'! hãy bảo chúng: 'Thế các người không sợ Ngài hay sao?' * Hãy hỏi chúng: 'Ai là Ðấng nắm quyền thống trị mọi vật trong tay của Ngài và là Ðấng bảo vệ (tất cả), Nhưng (chúng) không đuợc ai bảo vệ thoát khỏi (Hình Phạt của) Ngài nếu các người biết * Chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Của Allah'. Hãy bảo chúng: 'Thế tại sao các người còn bị mê muội?)’. Suroh Al Moaminune 23: 84-89.

Lúc đầu những người đa thần giáo, không hề tin tưởng là những bụt tượng mà họ chiêm nguỡng sẽ ban mưa xuống hay ban ân lộc và cai quản thế gian này. Họ cho rằng, đó chỉ là những hành động đặc biệt nào đó của Thuợng Ðế. Họ cũng biết rằng những tượng thần mà họ thờ phụng đó là do nhân tạo, chúng không hại ai hay ban cho ai được gì, không ban cuộc sống cũng như không rước lấy cái chết và không nghe biết gì cả. Họ cũng tin Allah duy nhất, tất cả đều do Allah tạo ra, nhưng họ lại kính trọng sùng bái những bụt tượng đó là vì họ dùng chúng làm trung gian để được gần gũi với Allah hay dùng chúng làm phương tiện để đến với Allah như Ngài đã phán với ý nghĩa sau:

لذا قال تعالى: (والذين اتخذوا من دونهِ أوليآءَ ما نعبدهم إلا ليقربونى إلى الله زُلفى..) (الزمر:3

(Thế mà những kẻ đã chấp nhận những Awliya (vị bảo hộ hay cứu tinh) nào ngoài Ngài, đã nói: 'Chúng tôi thờ cúng họ chỉ vì để họ đưa chúng tôi đến gần Allah'). Suroh Az Zumara 39: 3.

Có nghĩa là họ nhờ những vị trung gian đó để xin với Allah cứu mạng, che chở hay ban bố hay những gì liên quan trong cuộc sống của họ.

Qua những dẫn chứng trên, cho biết những người đa thần hay những ai tôn thờ thần linh khác bên cạnh Allah, dù họ có chấp nhận Allah là Ðấng Tạo Hóa Duy nhất, thì họ vẫn chưa phải là nguời theo Islam hoàn toàn. Islam vẫn xem họ là người ngoại đạo, và họ sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt trong lửa địa ngục sau này, vì Rosul (saw) đã cảnh cáo và cho phép trưng dụng của cải tài sản lẫn sinh mạng của họ nếu họ không Tôn Thờ ở Allah Duy Nhất hay họ chỉ chấp nhận phần Tawhid Al Rubbia (nghĩa là chấp nhận Allah Duy Nhất là Ðấng Tạo Hóa, mà không chấp nhận việc thờ phuợng ở Ngài duy nhất).

Cho nên, nếu ai chỉ chấp nhận phần tawhid Ar Rububiyah mà không chấp nhận Tawhid Al Uluhiyah thì chưa thật sự là hoàn hảo. Vì vậy bắt buộc con nguời có đầy đủ trí khôn đã chấp nhận tin tuởng nơi Allah thì phải tôn thờ duy nhất Allah mà không có ai khác bên cạnh Ngài và nhất quyết không đuợc đồng đẳng ai hay vật gì với Ngài.

Sự từ chối về sự hiện hữu của Allah

Tawhid Ar Rububiyah hay sự hiện hữu của Ðấng Tạo Hóa là điều tự nhiên, mà ai cũng có thể chấp nhận sự thể đó, qua những bằng chứng hiện hữu thấy đuợc truớc mặt với những người bình thuờng... Tuy nhiên có một số nguời lại hoàn toàn không tin về sự hiện hữu của Ðấng Tạo Hóa, nên chúng tôi sẽ lần luợt tóm tắt về những thành phần đó như sau:

 جحد ربوبية الله أصلا و إنكار وجوده سبحانه ،كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعية..

1)- Chối từ việc hiện hữu của Ðấng Tạo Hóa, như những người vô thần, không tin tưởng ở Thượng Ðế và cho rằng sự hiện hữu của vũ trụ do tự nhiên mà có, như tự nhiên có ban ngày và tự nhiên có ban đêm.

وقال تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنَا الدنيا نَموتُ ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرُ) (الجاثية:24.

Và chúng bảo: Chẳng có đời sống nào khác hơn đời sống trần gian này. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có Ad Dahr (Thời gian) giết chết chúng tôi thôi... Suroh Al jathiyah 45: 24.

 جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبية..

2)- Chối từ một vài điều tuyệt đối của Allah, Ðấng Tạo Hóa như việc họ từ chối và cho rằng chết là hết, sẽ không có cuộc sống khác, hay Allah không thể ban bố được gì, dù tốt hay che chở việc tai biến.

 إعطاء شىء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل..

3)- Ðặt để những điều đặc biệt tuyệt đối của Allah ở những thần linh khác, như họ cho rằng bên cạnh Allah còn có những vị thần linh khác có thể ban bố, che chở cứu vớt, phù hộ hay ban cuộc sống và cái chết cho họ. Những người nào có ý tuởng chia sẻ đó trong việc Tạo Hóa Duy nhất, họ là những người đa thần giáo, mang tội shirk đồng đẳng với Allah.


Mohamad HOSEN chuyển ngữ từ quyển sách TAWHID của tác giả Shierk Abdul - AZIZ ibn Muhammad Ala Abdul Latif, Do trung tâm "AWQOB DAWAH ISLAM" phát hành tại Riyad (Arabie-Saudi) vào năm 1423H.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 208 Tổng lượt truy cập 3035648