-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | TIN TƯỞNG NHỮNG VỊ SỨ GIẢ CỦA ALLAH (1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
TIN TƯỞNG NHỮNG VỊ SỨ GIẢ CỦA ALLAH (1)
17.06.2008 01:30 - đã xem : 3688
_VIEWIMG
Những vị hiền nhân được Đấng Tối Cao (Allah) chọn làm Sứ giả của Ngài, họ có bổn phận mang thông điệp của Ngài để truyền bá cho nhân loại, cho nên đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và khó khăn. Có thể nói sứ mạng này là linh hồn hay tâm linh của vũ trụ và là ánh sáng của cuộc sống. Nếu thế gian này không có những vị sứ giả đưa đường dẫn lối thì cuộc sống tâm linh của nhân loại sẽ không có ánh sáng và thế gian này sẽ đắm chìm trong sự mù quáng rồi đi đến bế tắc.

أ)- حاجة الناس إلى الرسل:

a)- Con người cần có những vị Sứ giả và sứ mạng của họ.

Không có phương tiện nào hơn để phân biệt phải trái, tốt xấu, hoà bình hay xáo trộn mà không do sự truyền giảng từ Sứ Mạng của những vị Sứ giả của Allah. Allah đã gọi những vị sứ giả của Ngài là linh hồn hay tâm linh, cho nên thể xác mà không có linh hồn thì không còn sống động và xem như một xác chết, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولا الأيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا) الشوري: 52

((Và đúng như thế, TA đã mặc khải cho Ngươi Tinh thần theo Mệnh Lệnh của TA. (Trước đó) Người không hề biết kinh sách và đức tin là gì. Nhưng TA đã làm cho Nó (Qur’an) thành một nguồn sáng mà TA dùng để hướng dẫn người nào TA muốn trong số bầy tôi của TA)) S.43/52

Ðức tin nơi những vị Sứ giả của Allah là một trong những nền tảng căn bản của đức tin, nó không thể thiếu được trong Islam, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (ءامن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله) البقرة: 285

((Sứ giả (Muhamamd) tin tưởng nơi đìều (mặc khải) đã được ban xuống cho Người từ Rabb của Người và những người có đức tin (cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài và các Sứ giả của Ngài)). S. 2/285

Qua ý nghĩa của dòng Thiên kinh trên cho biết là sự tin tưởng nơi những vị Sứ giả của Allah là điều bắt buộc, chứ không có sự phân biệt ở sứ giả nào, nên người Muslim không thể tin tưởng ở sứ giả này mà chối từ sứ giả khác như trường hợp của người Do Thái hay Thiên Chúa giáo.

قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: [ أن تؤمن بالله وملائكتة وكتبه ورسوله واليوم الآخروتؤمن بالقدر خيره وشره ] مسلم.

Rosul (saw) có nói về đức tin như sau: “Phải tin tưởng nơi Allah, và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của Ngài, và tin tưởng Ngày Phán xét cuối cùng, và tin tưởng ở Tiền định tốt xấu (đều do Allah an bài”. Hadith do Muslim ghi lại.

Ngày hôm nay, chúng ta thấy sự tiến bộ văn minh vượt bực của con người đã tự phát triển về kỹ thuật, công nghệ, thương mại... nhưng con người thiếu sự tình thương yêu và tinh thần đạo giáo...

Điều tệ hại nhất là tính tình, cách cư xử giữa con người với nhau không còn sự tôn trọng lẫn nhau, mỡ mắt ra chỉ thấy những điều tội lỗi, luân thường đạo lý bị đổi ngược, cho nên giá trị của con người không còn nữa. Tất cả cũng là do sự không thừa nhận và coi thường những vị sứ giả của Allah được ban xuống để cảnh giác họ, nên tai họa cứ giáng xuống trần gian này không ngừng.

ب)ـ معنى الإيمان بالرسل:

b)- Ý nghĩa về đức tin nơi những vị Sứ giả.

Bắt buộc chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối là Allah đã ban xuống những vị sứ giả của Ngài cho mỗi cộng đồng, với sứ mạng cao cả là kêu gọi con người trở về tôn thờ Allah duy nhất chớ không được đồng đẳng thần linh khác với Ngài. Tất cả những vị sứ giả của Ngài đều là những vị đầy đức tin, trung trực, thành kính, chân thành trong việc truyền bá của họ, họ đã chấp chánh thi hành mệnh lệnh của Allah một cách hoàn chỉnh, không thiếu điều gì, cũng như họ không che đậy, thay đổi, sửa chữa dù chỉ một dấu hay một lời của Allah, nên chúng ta không thể nghi ngờ hay thêm bớt những gì khác hơn những giáo lý mà Sứ giả đã truyền giảng, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (فهل على الرسل إلا الباغ المبين) النحل: 35

((…Vậy phải chăng nhiệm vụ của những Sứ giả (của Allah) chỉ là công khai truyền đạt (Thông Ðiệp của Allah))). S. 16/35

Quả thật, tất cả những vị Sứ giả của Allah đều là những vị hướng dẫn con người vào con đường chính đạo, đúng thật. Sứ mạng đồng thuận của tất cả những vị Sứ giả đó là sự kêu gọi của họ về với sự tôn thờ Allah Duy nhất (Tawhid), như Allah đã phán:

(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل: 36

((Và chắc chắn Ta đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với Mệnh lệnh): 'Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần')). S.16/36

Nhưng mọi vị Sứ giả được Allah gửi xuống trong trường hợp và thời thế khác nhau, nên những giáo lý (Shari’ah) liên quan đến vấn đề halal (cho phép) và haram (cấm) có sự khác biệt nhau, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة: 48

((...TA (Allah) đã qui định cho từng (Sứ giả) trong các ngươi một hệ thống luật pháp (Shir'ah) và một lề lối (Minhaj))). S. 5/48

Ðức tin nơi những vị Sứ giả qua bốn điều sau:

Thứ nhất: Tin tưởng tuyệt đối rằng những vị Sứ giả của Allah đều mang sứ mạng Ðúng thật từ Allah xuống truyền bá cho quần chúng. Những ai bất tin một trong những sứ giả mang sứ mạng của Allah xuống, được coi như họ đã bất tin tất cả những sứ giả.

Thứ nhì: Tin tưởng tuyệt đối ở những vị Sứ giả được Allah nêu danh trong Kinh Qur’an, như Nabi Muhammad (saw), Nabi Ibrohim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Noah (A) và những vị khác nữa. Còn những vị không được nêu danh mà chúng ta không biết đến, bắt buộc chúng ta cũng phải tin như hadith của Rosul (saw) đã đề cập đến vấn đề này.

Thứ ba: Tin tưởng chắc chắn rằng những sứ giả mang sứ mạng đều đúng thật, hay có thật.

Thứ tư: Chấp chánh tuân phục theo giáo lý mà Allah đã ban xuống cho Nabi Muhammad (saw) của chúng ta là sứ mạng cao quí nhất trong những sứ mạng khác đã được Allah ban xuống trước đây.

ج:) ـ تعريف النبي والرسول:

c)- Ý nghĩa về danh gọi « Nabi và Rosul ».

An Nabi theo từ ngữ được giải thích: Người đem tin đến để thông tin hay thông báo. Có nghĩa là: Vị đem tin lành từ Allah đến thông báo cho quần chúng. Ngoài ra còn có ý nghĩa khác xuất xứ từ từ An Nabwah có nghĩa là: Những gì trội lên cao từ mặt đất, nên Nabi là vị cao cả nhất trong con người và có một địa vị khác hơn người thường.

Nabi được giải thích qua ý nghĩa thể văn, có nghĩa là: Người đàn ông, tự do, được Allah chọn để truyền bá sứ mạng của Ngài.

Ar Rosul theo văn từ có nghĩa là: Theo dõi, sứ mạng do Ðấng (vị) đã gửi sứ mạng đó xuống (cho).

Ar Rosul theo ý nghĩa văn thể có nghĩa là: Người đàn ông, tự do, được Allah chọn để truyền bá sứ mạng, giáo lý, cho những người chống đối, bất tin.

Sự khác biệt giữa hai vị sứ giả (giữa Nabi và Rosul) là: Rosul mang trách nhiệm tổng quát rộng rãi khó khăn hơn, nên tất cả những vị được gọi là Rosul đều là Nabi, ngược lại không phải tất cả Nabi đều là Rosul. Vì sứ mạng của Rosul phải đi truyền bá cho những người bất tin, chống đối lại, hoặc những người không hiểu về tôn giáo (Islam), còn Nabi chỉ giới hạn trong việc truyền bá nhắc nhở lại những người trong cộng đồng trước đã được biết qua về Islam hay đã được gửi Sứ giả đến trước kia.

د) ـ صفات الرسل وآياتهم:

d)- Bản tính và sự mầu nhiệm của những vị Sứ giả.

Bản tính tự nhiên của những vị Sứ giả đó là con người như bao con người khác, cũng cần có nhu cầu ăn uống, cuộc sống như mọi người thường khác. Qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) الأنبياء: 7

((Và trước Ngươi (Hỡi Muhamad) (các sứ giả) do Ta cử đến chỉ là những người phàm mà Ta đã mặc khải cho (Kinh Sách))). S. 21/7

Những vị sứ giả của Allah  cũng bị bệnh hay mang chứng bệnh như những người phàm khác, và họ cũng chết như bao con người khác. Trong họ không có một đặc điểm khác biệt nào hơn người phàm, nhưng họ là một con người hoàn hảo, đầy đủ tư cách, bản tánh tốt đẹp, can đảm, chất phác và hiền thục, là một con người tốt lành trong xã hội, có giòng họ trong sáng, với trí óc thông minh, hoạt bát, có biệt tài ăn nói nhưng rất chân thành dể làm rung động tấm lòng con người, họ là con người có dũng khí và đầy trách nhiệm, chịu đựng gian nan, khó khăn một cách bất khuất.

Sự huyền bí của Allah chọn một con người để làm sứ giả của Ngài, là một dấu ấn để con người nhận thức và có trách nhiệm. Họ đến là vì Allah chớ không vì quyền lợi hay thế lực, cho nên chúng ta hãy tin tưởng và noi theo.

Sự đặc biệt của những vị Sứ giả là Allah chọn họ để giao sứ mạng mà những người thường khác không có, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد) الكهف: 110

((Hãy bảo: 'Quả thật, Ta (Muhamad) là một người phàm như các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chắn Thượng Ðế của các người là một Thượng Ðế Duy nhất')). S. 18/110

قال تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) الأنعام:4 12

((... Allah biết rõ đâu là chỗ mà Ngài phải đặt Thông Ðiệp của Ngài)). S. 6/124

Ðặc điểm khác biệt nơi những vị Sứ giả là họ truyền bá thông điệp một cách hoàn hảo không sơ sót, sai lầm hay thêm bớt, họ chỉ lập lại và chấp hành theo mệnh lệnh của Allah mà thôi. Ðặc điểm khác biệt nữa là những vị sứ giả của Allah đều là những người chân thật, họ luôn chân thật từ lời nói đến hành động của họ, qua lời phán của Allah:

فال تعالى: (هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون) يس: 52

((…Ðây là điều mà Ðấng Ar Rohman đã hứa và các vị Sứ giả đã xác nhận)). S.36/25

Ðặc tính đặc biệt khác của những vị Sứ giả là họ có sức chịu đựng nhịn nhục trước mọi sự thử thách gian khổ từ người chống đối, nhưng dù trong hoàn cảnh hay tình thế nào họ vẫn kiên nhẫn chịu đựng để truyền bá và hoàn tất sứ mạng mà Allah giao phó, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) الأحقاق: 35

((Do đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương nghị (trước Ngươi) đã từng chịu đựng và chớ nóng lòng về chúng (những kẻ vô đức tin))).

Ðặc điểm khác biệt nữa ở những vị Sứ giả của Allah là Ngài ban cho sứ giả những phép lạ mầu nhiệm mà từ ngữ Arab gọi là Al Muojizat, khác biệt với mọi phép lạ khác của người phàm để chứng minh sự Ðúng thật, chân chính, giá trị thực thụ của vị Sứ giả mang Sứ mạng từ Allah chớ không phải do bản thân của sứ giả đem đến.

Nhìn lại quá khứ, chúng ta đã biết những vị sứ giả thường có những phép mầu để chứng minh mỗi khi người dân đòi hỏi, hoặc để chống lại những người dùng thủ đoạn chống đối sứ mạng của Allah (sứ giả). Sự mầu nhiệm đó, con người thường không thể nào có được, những sứ giả dùng những sự mầu nhiệm để chứng minh sự thật chứ không phải phô trương để làm tà thuật, chủ yếu cho người dân tin tưởng ở họ một cách hân hoan và khuất phục.

Những dấu tích của sự mầu nhiệm đặc biệt đó là do Allah ban cho. Nó khác hẳn sự hiểu biết và có được của người phàm. Nghĩa là người phàm không thể nào thể hiện giống như những dấu tích mầu nhiệm đặc biệt của một vị sứ giả của Allah. Thí dụ như sự mầu nhiệm dấu tích xảy ra trong trường hợp của Nabi Isa (A) thông báo với quần chúng của Người về những gì liên quan đến thức ăn và những gì có trong nhà của họ. Trường hợp của Nabi Musa (A) đã biến cây gậy thành con rắn. Trường hợp của Nabi Muhammad (saw) đã chứng minh cho quần chúng Quraish thấy sự chẻ đôi của mặt trăng.

Tóm lại, là người Muslim thì phải tuyệt đối tin tưởng tất cả những vị Sứ giả đã có từ thời xa xưa cho đến vị Thiên sứ cuối cùng Muhammad (saw). Cầu xin Allah chấp nhận những sự tin tưởng của chúng ta, amin.

(Đón xem phần hai)


ABU HARITH chuyển ngữ từ quyển sách TAWHID của tác giả Shierk Abdul - AZIZ ibn Muhammad Ala Abdul Latif, Do trung tâm "AWQOB DAWAH ISLAM" phát hành tại Riyad (Arabie-Saudi) vào năm 1423H.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 225 Tổng lượt truy cập 2978038