TIKTOK CLI - #1 ALLAH LÀ ĐẤNG TẠO HÓA - THƯƠNG ĐẾ CỦA VẠN VẬT Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#1 ALLAH LÀ ĐẤNG TẠO HÓA - THƯƠNG ĐẾ CỦA VẠN VẬT

212 xem