TIKTOK CLI - #67 MƯỜI NGÀY ĐẦU CỦA THÁNG DJUL HIJJAH LÀ NHỮNG NGÀY TỐT NHẤT CHO VIỆC HÀNH ĐẠO VÀ LÀM VIỆC THIỆN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#67 MƯỜI NGÀY ĐẦU CỦA THÁNG DJUL HIJJAH LÀ NHỮNG NGÀY TỐT NHẤT CHO VIỆC HÀNH ĐẠO VÀ LÀM VIỆC THIỆN

236 xem