TIKTOK CLI - #95 PHÓ THÁC CHO ALLAH ĐỐI VỚI TÌM KIẾM NGUYÊN NHÂN VÀ HÀNH ĐỘNG Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#95 PHÓ THÁC CHO ALLAH ĐỐI VỚI TÌM KIẾM NGUYÊN NHÂN VÀ HÀNH ĐỘNG

142 xem