TIKTOK CLI - #138 LO ÂU & BUỒN PHIỀN LÀ THỨ MẠNH NHẤT TRONG CÁC TẠO VẬT CỦA ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#138 LO ÂU & BUỒN PHIỀN LÀ THỨ MẠNH NHẤT TRONG CÁC TẠO VẬT CỦA ALLAH

91 xem