TIKTOK CLI - #155 BIẾT ĐÂU ĐIỀU KHÔNG ƯA THÍCH LẠI LÀ ĐIỀU TỐT Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#155 BIẾT ĐÂU ĐIỀU KHÔNG ƯA THÍCH LẠI LÀ ĐIỀU TỐT

53 xem