TIKTOK CLI - #104 MỤC ĐÍCH CỦA SỰ TỒN TẠI CỦA CON NGƯỜI LÀ ĐỂ THỜ PHƯỢNG ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#104 MỤC ĐÍCH CỦA SỰ TỒN TẠI CỦA CON NGƯỜI LÀ ĐỂ THỜ PHƯỢNG ALLAH

113 xem