TIKTOK CLI - #18 ALLAH THỬ THÁCH NGƯỜI NÀO LÀ NGÀI MUỐN KIỂM TRA THÁI ĐỘ NGƯỜI ĐÓ Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#18 ALLAH THỬ THÁCH NGƯỜI NÀO LÀ NGÀI MUỐN KIỂM TRA THÁI ĐỘ NGƯỜI ĐÓ

214 xem