TIKTOK CLI - #45 CHỈ NHỮNG NGƯỜI CHỊU ĐỰNG KIÊN NHẪN NHỊN CHAY THÌ ALLAH BAN THƯỞNG KHÔNG TÍNH TOÁN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#45 CHỈ NHỮNG NGƯỜI CHỊU ĐỰNG KIÊN NHẪN NHỊN CHAY THÌ ALLAH BAN THƯỞNG KHÔNG TÍNH TOÁN

188 xem