TIKTOK CLI - #183 VŨ TRỤ VÀ VẠN VẬT PHẢI CÓ ĐẤNG TẠO HÓA Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#183 VŨ TRỤ VÀ VẠN VẬT PHẢI CÓ ĐẤNG TẠO HÓA

27 xem