TIKTOK CLI - #136 NGƯỜI TỐT NHỨT LÀ NGƯỜI BIẾT QUAY ĐẦU SÁM HỐI VỚI ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#136 NGƯỜI TỐT NHỨT LÀ NGƯỜI BIẾT QUAY ĐẦU SÁM HỐI VỚI ALLAH

111 xem