TIKTOK CLI - #113 MỘT TRONG NHỮNG SỰ BIỂU HIỆN HÀI LÒNG VÀ TẠ ƠN ALLAH LÀ ĐẨY SỰ ĐỐ KỴ RA KHỎI TRÁI TIM CỦA BẠN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#113 MỘT TRONG NHỮNG SỰ BIỂU HIỆN HÀI LÒNG VÀ TẠ ƠN ALLAH LÀ ĐẨY SỰ ĐỐ KỴ RA KHỎI TRÁI TIM CỦA BẠN

130 xem