TIKTOK CLI - #39 THẬT KHỐN THAY CHO NHỮNG NGƯỜI HÀNH LỄ SALAH XAO LÃNG Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#39 THẬT KHỐN THAY CHO NHỮNG NGƯỜI HÀNH LỄ SALAH XAO LÃNG

218 xem