TIKTOK CLI - #2 ALLAH LÀ ĐẤNG CÔNG BẰNG Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#2 ALLAH LÀ ĐẤNG CÔNG BẰNG

246 xem