TIKTOK CLI - #105 ĐỪNG QUÊN ALLAH VÀ ĐỪNG PHŨ NHẬN ÂN HUỆ CỦA NGÀI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#105 ĐỪNG QUÊN ALLAH VÀ ĐỪNG PHŨ NHẬN ÂN HUỆ CỦA NGÀI

122 xem