TIKTOK CLI - #190 HIẾU THẢO TỬ TẾ VỚI CHA MẸ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÁI GÌ CŨNG VÂNG LỜI HỌ Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#190 HIẾU THẢO TỬ TẾ VỚI CHA MẸ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÁI GÌ CŨNG VÂNG LỜI HỌ

41 xem