TIKTOK CLI - #163 ĐỪNG NGHĨ ALLAH KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN VIỆC LÀM XẤU XA CỦA NHỮNG KẺ SAI TRÁI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#163 ĐỪNG NGHĨ ALLAH KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN VIỆC LÀM XẤU XA CỦA NHỮNG KẺ SAI TRÁI

85 xem