TIKTOK CLI - #5 ALLAH LÀ ĐẤNG SIÊU VIỆT Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#5 ALLAH LÀ ĐẤNG SIÊU VIỆT

229 xem