TIKTOK CLI - #16 ALLAH LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#16 ALLAH LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG

246 xem