TIKTOK CLI - #101 ALLAH LÀ ĐẤNG TẠO HÓA NÊN ĐỪNG HỎI AI ĐÃ TẠO RA ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#101 ALLAH LÀ ĐẤNG TẠO HÓA NÊN ĐỪNG HỎI AI ĐÃ TẠO RA ALLAH

134 xem